Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej

Polska Izba Motoryzacji od 1 września 2018 roku realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projekt pn. Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

CEL PROJEKTU

Dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych w branży motoryzacyjnej: diagnostyka  i mechanika pojazdowa oraz blacharstwo i lakiernictwo samochodowe.

Zawody uwzględnione w branży motoryzacyjnej:

 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz
 • lakiernik
 • mechanik pojazdów motocyklowych

Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

 • Opracowanie  modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla dwóch grup zawodów ujętych w obszarze branżowym  motoryzacyjnym.
 • Pilotaż modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w ponadpodstawowych publicznych szkołach zawodowych dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji technika, w 16 województwach w Polsce
 • Wypracowanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie praktycznej nauki zawodu dla sześciu zawodów z branży motoryzacyjnej

W ramach projektu (01.09.2018-29.02.2020r) zaplanowano do realizacji trzy zadania:

 • Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w wariancie współpracy: szkoła-pracodawca dla 2 grup zawodów (6 zawodów, w tym 1 na poziomie kwalifikacji technika) w branży motoryzacyjnej;
 • Opracowanie rozwiązań organizacyjnych oraz zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego wraz z opracowaniem matrycy dostosowującej treści programów praktycznej nauki zawodu do narzędzi ich weryfikacji w zakresie realizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych;
 • Opracowanie rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego, w oparciu o wyniki pilotażu programu praktycznej nauki zawodu oraz wnioski autorów dzieł i ekspertów.

Opracowane narzędzia umożliwią

 1. a) uczniom
 • tworzenie indywidualnych profili oceny ucznia, z możliwością ich porównania do standardów branżowych;
 • porównanie swoich wyników do określonych wzorców w celu poprawy wyników kształcenia zawodowego;
 1. b) szkołom oraz pracodawcom
 • monitorowanie ścieżki rozwoju kandydatów;
 • dokonywanie oceny pracy własnej w zakresie jakości i skuteczności prowadzonego kształcenia zawodowego;
 • porównywanie do wyników innych szkół stosujących model, co ułatwi pomiar poziomu odchylenia od przyjętych wzorców.

REZULTAT PROJEKTU:

Rezultatem projektu będą wypracowane i wdrożone rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu dla młodzieży kształcącej się w 6 zawodach branży motoryzacyjnej.

Wskaźniki w projekcie:

 • Liczba publicznych szkół zawodowych dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji technika, wykorzystujących wypracowane w programie rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu: 126
 • Liczba ponadpodstawowych publicznych szkół zawodowych dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji technika, w których przeprowadzono pilotaż modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu: 16
 • Liczba opracowanych rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego: 1
 • Liczba opracowanych modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla grup zawodów ujętych w obszarze branżowym motoryzacyjnym: 2
 • Liczba opracowanych zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziami ich weryfikacji: 1
 • Liczba zawodów, dla których przeprowadzono pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu: 1

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową projektu będą szkoły i  pośrednio uczniowie szkół zawodowych oraz instytucje rynku pracy z branży motoryzacyjnej, wśród których będą zarówno mężczyźni, jak i kobiety, co skutkować będzie równym dostępem do dualnego kształcenia.

Okres realizacji projektu: 1 września 2018 r. – 29 lutego 2020 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Wartość projektu: 802 689,55 PLN

Projekt POWR.02.15.00-00-1019/18 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt:

Polska Izba Motoryzacji, ul. Grażyny 13 Warszawa, tel. 22 845 01 40, sekretariat@pim.org.pl