SPOTKANIE autorów zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego, 17.11.2018

Spotkanie autorów Zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży motoryzacyjnej,
w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

DATA SPOTKANIA:

17 listopada 2018 r. (sobota)

MIEJSCE SPOTKANIA

Hotel Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa

SALA BELWEDERSKA I Piętro

HARMONOGRAM

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników spotkania  Kawa powitalna
  9.00 – 10.30  

Definicje jakości kształcenia zawodowego

Jakość kształcenia zawodowego w zaleceniach Rady Unii Europejskiej, ERK, EQAVET

 

Jakość kształcenia zawodowego w polskim systemie kwalifikacji – ZSK, ZRK, PRK, Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk (PSZK), Standardy Jakości Kształcenia Zawodowego (KOWEZiU)

 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 12.00  

Zajęcia warsztatowe:

Analiza zaleceń unijnych i polskich opracowań dotyczących zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz dokumentów programowych kształcenia w zawodach branży motoryzacyjnej

Zasady zapewniania jakości kształcenia w praktyce oraz proponowane narzędzia ich weryfikacji

Analiza rekomendacji wypracowanych podczas spotkania inaugurującego projekt

 

12.00 – 14.00  

Zajęcia warsztatowe:

Wyodrębnienie składowych elementów opracowania Zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego

Ustalenie koncepcji opracowania Zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży motoryzacyjnej

 

14.00 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 15.30  

Zajęcia warsztatowe – przygotowanie wstępnej wersji opracowania Zasad Q

 

15.30 – 16.30 Ustalenie zasad, form i harmonogramu prac autorów

 Podsumowanie spotkania