Zapytanie ofertowe 7/2019

Zapytanie dotyczy wyłonienia 6 autorów do opracowania rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego zawodów z branży motoryzacyjnej.

  1. Rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego dla grupy zawodów diagnostyka i mechanika pojazdowa, obejmująca 4 zawody (mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych) zaangażowanych zostanie 4 autorów (po 1 osobie do każdego zawodu).
  2. Rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego dla grupy zawodów blacharstwo i lakiernictwo samochodowe obejmującej 2 zawody (blacharz samochodowy oraz lakiernik) – 2 autorów (po 1 osobie do zawodu)

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Zapytanie ofertowe _ Autor rekomendacji

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy_Autor rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego zawodów z branży motoryzacyjnej

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna