Klauzula Informacyjna

Informujemy że administratorem danych osobowych jest Polska Izba Motoryzacji, ul. Grażyny 13, 02-548 Warszawa. Szczegółowe informacje kontaktowe można znaleźć pod adresem www.pim.pl

Informujemy, że zobowiązujemy się nieustannie dochowywać wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy podmiotem danych i administratorem, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonywania uprawnień i obowiązków podmiotu danych w zakresie członkostwa u administratora, jak również mogą być przetwarzane w celu marketingu produktów i usług administratora.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych administratorowi jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonywania zawartej umowy, realizacji uprawnień członkowskich, a brak ich przetwarzania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody podmiotowi danych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

W zakresie ochrony danych osobowych należy się kontaktować bezpośrednio z administratorem (administrator nie powołał IOD). Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Dane osobowe nie są profilowane ani nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.