Szacowanie wartości zamówienia 1 godziny pracy dla 12 autorów zadania w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie 1 godziny pracy dla 12 autorów zadania, polegającego na opracowaniu zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej .

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Opis merytoryczny zadania

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji zadania konieczne jest wyłonienie autorów z różnych dziedzin  z branży motoryzacyjnej. Planowane jest wyłonienie po co najmniej 1 osobie reprezentującą szkołę zawodową z branży motoryzacyjnej oraz po co najmniej 1 przedstawicielu rynku pracy z 16 województw do każdego z zawodu z 2 grup zawodowych.

Wiedza  i doświadczenie potencjalnych autorów ma obejmować w szczególności:

 • znajomość systemu oświaty i przepisów prawa oświatowego
 • doświadczenie i kwalifikacje  w zakresie szkolnictwa zawodowego i/lub doświadczenie zawodowe w deklarowanym zawodzie/zawodach, w których kandydat zgłosił chęć opracowania zasad zapewniania jakości

Zakres zadań Autora obejmuje:

 • Przygotowanie i opracowanie  zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej na podstawie wytycznych /rekomendacji zebranych ze spotkania organizacyjnego z przedstawicielami szkół zawodowych i przedstawicielami rynku pracy z branży motoryzacyjnej.

Wytyczne/rekomendacje obejmą analizę dokumentów o charakterze aktów prawnych, raportów realizowanych projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej i raportów o potrzebach rynku pracy. W ramach prac zostaną wykorzystane polskie i europejskie doświadczenie w zakresie tworzenia zasad     i narzędzi zapewnienia jakości, w tym Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, Europejskie Ramy Staży Zawodowych oraz rozwiązania wypracowane w projekcie TRIFT.

 • Udział w 1 spotkaniu, które odbędą się w 10.11.2018 r. w Warszawie.
 • Współpraca z pracownikami Zespołu projektu, w szczególności z liderem projektu i ekspertem wiodącym.

Zasady zapewniania jakości praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji, umożliwią monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony.

W ramach prac zostaną wykorzystane polskie i europejskie doświadczenia w zakresie tworzenia zasad i narzędzi zapewnienia jakości, w tym Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, europejskie ramy staży zawodowych i rozwiązania wypracowane w projekcie TRIFT.

Opracowane produkty, aby mogły zostać wykorzystane przez szkołę, będą zgodne z prawem oświatowym.

Zasady zapewniania jakości zostaną opracowane w wersji elektronicznej i papierowej.

Autorzy zostaną zatrudnieni w formie umowy o dzieło w okresie od 10 listopada 2018 r. do ok. 30 kwietnia 2019 r.

Zasady współpracy

Zamawiający planuje, że

Zasady zapewniania jakości dla grupy zawodów:

 • diagnostyka i mechanika pojazdowa obejmująca  4 zawody: Mechanik motocyklowy, Elektromechanik pojazdów  samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych, Technik pojazdów samochodowych – zaangażowanych zostanie 8 autorów (po 2 na zawód). Opracowanie zasad obejmie 40 stron, po ok. 5 stron na zawód
 • blacharstwo i lakiernictwo samochodowe obejmujące 2 zawody: Blacharz samochodowy oraz Lakiernik – zaangażowanych zostanie 4 autorów (po 2 na zawód). Opracowanie zasad obejmie 20 stron, po ok.5 stron na zawód).

Okres realizacji opracowań zasad zapewniania jakości: od 10.11.2018 r do 31.12.2018r

Narzędzia weryfikacji dla grupy zawodów:

 • diagnostyka i mechanika pojazdowa obejmująca 4 zawody: Mechanik motocyklowy, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych, Technik pojazdów samochodowych – zaangażowanych zostanie 8 autorów (po 2 osoby na zawód). Opracowanie narzędzi obejmie 32 strony (po ok. 8 stron na zawód)
 • blacharstwo i lakiernictwo samochodowe obejmujące 2 zawody: Blacharz samochodowy oraz Lakiernik – zaangażowanych zostanie 4 autorów (po 2 osoby na zawód).Opracowanie narzędzi obejmie 16 stron (po ok. 8 stron na zawód).

Okres realizacji opracowań narzędzi weryfikacji zasad zapewniania jakości: od 01.01.2019 – 30.04.2019 r.

Zakłada się, że autorzy będą pracowali zdalnie oraz wezmą udział w min. 1 spotkaniu.

W założeniach zasad zapewniania jakości zostaną uwzględnione materiały przekazane przez PIM. Pracownicy zespołu projektowego – lider i ekspert wiodący – będą weryfikowali i monitorowali postępy prac. Autorzy będą zobowiązani do wprowadzania ewentualnych modyfikacji w przygotowywanych opracowaniach, zgodnie ze wskazówkami pracowników PIM.

W ramach realizacji działania zorganizowanie zostanie jedno spotkanie zespołu opracowującego założenia zasad zapewniania jakości (1 dniowe spotkanie, min. 6 godz. dydaktycznych). Spotkanie zostanie zorganizowane w Warszawie w dniu 10 listopada 2018r.

PIM zapewni obiad i przerwy kawowe dla uczestników ww. spotkania. Dodatkowo PIM zwróci uczestnikom spotkania koszty podróży do kwoty 200,00 złotych brutto, przednoclegu (w sytuacji gdy miejsce prowadzenia spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania autora o więcej niż 50 km) oraz kolacji (dla uczestników korzystających z przednoclegu).

Polska Izba Motoryzacji (PIM) zastrzega sobie możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania – jeśli w wyniku współpracy z autorami wyniknie konieczność weryfikacji opracowań. Spotkania zostaną zorganizowane w siedzibie PIM nie później niż do końca kwietnia 2019 r., w godzinach pracy PIM  (dokładne terminy zostaną ustalone z autorami).

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: sekretariat@pim.org.pl w terminie do 17 października 2018 r.  do godz. 10.00, wpisując w temacie wiadomości: „autor zasad zapewniania jakości i narzędzi ich weryfikacji”.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  w Warszawie, (00-926) ul. Wspólna 2/4
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@miir.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szacowanie wartości zamówienia)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
  i 2018), dalej „ustawa Pzp, upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które na podstawie umów zawartych z administratorem świadczą na jego rzecz usługi archiwizacyjne, informatyczne i prawne
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału
  w postępowaniu na etapie szacowania wartości zamówienia
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 8. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik 1 Formularz szacowania wartości zamówienia