Spotkanie inaugurujące projekt „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” 10.11.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Polska Izba Motoryzacji realizuje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 projekt pn. Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych w branży motoryzacyjnej: diagnostyka i mechanika pojazdowa oraz blacharstwo i lakiernictwo samochodowe.

Grupą docelową projektu są szkoły i pośrednio uczniowie szkół zawodowych oraz instytucje rynku pracy z branży motoryzacyjnej.

W ramach projektu (01.09.2018 – 29.02.2020 r.) zaplanowano do realizacji trzy zadania:

  • Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych w branży motoryzacyjnej;
  • Opracowanie rozwiązań organizacyjnych oraz zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego wraz z opracowaniem matrycy dostosowującej treści programów praktycznej nauki zawodu do narzędzi ich weryfikacji w zakresie realizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych;
  • Opracowanie rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Poszukujemy do współpracy:

  1. szkół kształcących w zawodach w branży motoryzacyjnej – celem przeprowadzenia pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w II semestrze roku szkolnego 2018/2019
  2. nauczycieli szkół kształcących w zawodach oraz przedstawicieli pracodawców do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowiska:
  • autor modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu, dla 2 grup zawodowych (6 zawodów po 2 osoby) w branży motoryzacyjnej; spotkanie wyłonionych autorów zaplanowano na 17.11.2018 r.
  • autor zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego, dla 2 grup zawodowych (6 zawodów po 2 osoby); spotkanie wyłonionych autorów zaplanowano na 17.11.2018 r.
  • autor raportu z monitorowania przebiegu pilotażu wersji wstępnej modelowego programu praktycznej nauki zawodu (16 osób, po jednej z województwa)

Autorzy mają zaplanowane wynagrodzenie za swą pracę oraz w ramach spotkań – zagwarantowane noclegi, zwrot kosztów podróży i wyżywienie. Spotkania odbywac się będą w Warszawie. Więcej o obowiązkach związanych z pełnieniem funkcji autora w poszczególnych ogłoszeniach rekrutacyjnych na stronie projektu.

Spotkanie inaugurujące wszystkich interesariuszy projektu, poświęcone będzie wypracowaniu rekomendacji do modelowych form współpracy szkół, pracodawców i centrów kształcenia praktycznego i ma w konsekwencji doprowadzić do opracowania modelowych rozwiązań dla prowadzenia praktycznej nauki zawodu z udziałem pracodawców oraz przeprowadzenia pilotażu tych rozwiązań w szkołach. Dopełnieniem powyższych działań będą wypracowane rekomendacje do zmian w prawie oświatowym w zakresie wdrażania opracowanych programów nauczania w formie kształcenia dualnego.

DATA SPOTKANIA:

10 listopada 2018 r. (sobota)

HARMONOGRAM

MIEJSCE SPOTKANIA:

Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa, sala sasko – włoska na pierwszym piętrze.

Mamy nadzieję na aktywne zaangażowanie przedstawicieli władz oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego, komisji egzaminacyjnych, dyrektorów lub przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie w zawodach branży motoryzacyjnej, przedstawicieli pracodawców, przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicieli szkół wyższych, przedstawicieli stowarzyszeń branżowych oraz inne osoby, którym bliska jest potrzeba działania na rzecz poprawy jakości kształcenia i dostosowania poziomu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w zawodach branży motoryzacyjnej.
Harmonogramy wszystkich spotkań będą sukcesywnie zamieszczane na stronie projektu.

Z góry serdecznie dziękuję i wyrażam nadzieję na owocną współpracę

Z poważaniem
Roman Kantorski
Prezes Polskiej Izby Motoryzacji

Formularz Zgłoszeniowy_udział w inauguracji realizacji projektu