Zapytanie ofertowe 5/2019

Polska Izba Motoryzacji poszukuje Autora Raportu podsumowującego pilotaż z wdrażania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w szkołach objętych pilotażem w 16 województwach Polski.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Zapytanie ofertowe _ autor raportu podsumowującego pilotaż

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora raportu

Załącznik 2 Formularz ofertowy

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna