SPOTKANIE autorów modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, 17.11.2018

Spotkanie autorów 

modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

DATA SPOTKANIA:

17 listopada 2018 r. (sobota)

MIEJSCE SPOTKANIA

Hotel Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa

SALA BELWEDERSKA I Piętro

HARMONOGRAM

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników spotkania  Kawa powitalna
  9.00 – 10.30  

Definicje jakości kształcenia zawodowego

 

Jakość kształcenia zawodowego w zaleceniach Rady Unii Europejskiej

 

Jakość kształcenia zawodowego w polskim systemie kwalifikacji – ZSK, PRK, Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, Standardy Jakości Kształcenia Zawodowego (KOWEZiU)

 

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 12.00  

Zajęcia warsztatowe:

Analiza rekomendacji do modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu, wypracowanych podczas spotkania inaugurującego projekt

Wyodrębnienie składowych elementów programów realizacji pnz dla grup zawodowych

 

12.00 – 14.00  

Zajęcia warsztatowe:

Analiza dokumentów programowych kształcenia w zawodach (podstawy programowe, przykładowe programy nauczania)

Ustalenie koncepcji opracowania modelowych programów dla grup zawodowych w branży motoryzacyjnej

 

14.00 – 14.30 Przerwa obiadowa
14.30 – 15.30  

Zajęcia warsztatowe – przygotowanie wstępnej wersji programów

 

15.30 – 16.30  

Ustalenie zasad, form i harmonogramu prac autorów

 

Podsumowanie spotkania