Szacowanie wartości zamówienia 1 godziny pracy dla 12 autorów zadania „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”

12 autorów do opracowania modelu praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych z branży motoryzacyjnej.

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie 1 godziny pracy dla 12 autorów zadania, polegającego na opracowaniu wstępnych wersji modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu dla 2 grup zawodowych

 1. Model dla grupy zawodów diagnostyka i mechanika pojazdowa obejmującej 4 zawody (mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych) – zaangażowanych zostanie 8 autorów (po 2 osoby do każdego zawodu).
 2.  Model dla grupy zawodów blacharstwo i lakiernictwo samochodowe obejmującej 2 zawody (blacharz samochodowy oraz lakiernik) – 4 autorów (po 2 do zawodu).

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Opis merytoryczny zadania

W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji zadania konieczne jest wyłonienie autorów z różnych dziedzin z branży motoryzacyjnej. Planowane jest wyłonienie po co najmniej 1 osobie reprezentującej szkołę zawodową z branży motoryzacyjnej oraz po co najmniej 1 przedstawicielu rynku pracy z 16 województw do każdego z zawodu z 2 grup zawodowych.

Wiedza  i doświadczenie potencjalnych autorów ma obejmować w szczególności:

 • znajomość systemu oświaty i przepisów prawa oświatowego
 • doświadczenie i kwalifikacje  w zakresie szkolnictwa zawodowego i/lub doświadczenie zawodowe w deklarowanym zawodzie/zawodach, w których kandydat zgłosił chęć opracowania modelu praktycznej nauki zawodu

Zakres zadań Autora obejmuje:

 • Przygotowanie i opracowanie modelu praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej na podstawie wytycznych/rekomendacji zebranych ze spotkania organizacyjnego z przedstawicielami szkół zawodowych i przedstawicielami rynku pracy z branży motoryzacyjnej.

Wytyczne/rekomendacje obejmą analizę dokumentów o charakterze aktów prawnych, raportów realizowanych projektów Ministerstwa Edukacji Narodowej i raportów o potrzebach rynku pracy. W ramach prac zostaną wykorzystane polskie i europejskie doświadczenie w zakresie tworzenia zasad i narzędzi zapewnienia jakości, w tym Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk, Europejskie Ramy Staży Zawodowych oraz rozwiązania wypracowane w projekcie TRIFT.

 • Udział w 1 spotkaniu, które odbędą się w 28.10.2018 r. w Warszawie.
 • Współpraca z pracownikami Zespołu projektu, w szczególności z liderem projektu i ekspertem wiodącym.

Model programu praktycznej nauki zawodu  będzie obejmował co najmniej następujące elementy:

 • treści nauczania dla każdego z zawodów do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy
 • rozwiązania organizacyjne dla każdego z zawodów w zakresie realizacji zajęć praktycznych a w technikum i szkole policealnej także praktyk zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy
 • wzór umowy szkoły z pracodawcą
 • sposób zaangażowania nauczycieli, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu  w realizację zajęć praktycznych a w technikum i szkole policealnej także praktyk
 • zasady zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji, umożliwiające monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie  zaangażowane strony.

Model będzie obejmował rozwiązania uwzględniające zróżnicowaną strukturę przedsiębiorstw (MMŚP). W zawodach, w których  kształcenie jest prowadzone w BS I  docelowy model będzie uwzględniać rozwiązania zarówno dla kształcenia młodocianych pracowników, jak i nie będących młodocianymi pracownikami.

Opracowane produkty, aby mogły zostać wykorzystane przez szkoły, będą zgodne z prawem  oświatowym.

Model zostanie opracowany w wersji elektronicznej i papierowej.

Autorzy zostaną zatrudnieni w formie umowy o dzieło w okresie od 25 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zasady współpracy

Zamawiający planuje, że model dla grupy zawodów diagnostyka i mechanika pojazdowa obejmującej 4 zawody (mechanik motocyklowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych)  zostanie opracowany przez 8 autorów (po 2 osoby do każdego zawodu).  Opracowanie modelu obejmie ok. 56 stron po 14 stron na 1 zawód.

Natomiast model dla grupy zawodów blacharstwo i lakiernictwo samochodowe obejmującej 2 zawody (blacharz samochodowy oraz lakiernik)- 4 autorów (po 2 do zawodu). Opracowanie modelu obejmie ok.28 stron po 14 stron na zawód.

Zakłada się, że autorzy będą pracowali zdalnie oraz wezmą udział w min. 1 spotkaniu.

W założeniach modelu zostaną uwzględnione materiały przekazane przez PIM. Pracownicy zespołu projektowego – lider i ekspert wiodący – będą weryfikowali i monitorowali postępy prac. Autorzy będą zobowiązani do wprowadzania ewentualnych modyfikacji w przygotowywanych opracowaniach, zgodnie ze wskazówkami pracowników PIM.

W ramach realizacji działania zorganizowane zostanie jedno spotkanie zespołu opracowującego założenia modelu (1 dniowe spotkanie, min. 6 godz. dydaktycznych). Spotkanie zostanie zorganizowane w Warszawie w dniu 28 października 2018r.

PIM zapewni obiad i przerwy kawowe dla uczestników ww. spotkania. Dodatkowo PIM zwróci uczestnikom spotkania koszty podróży do kwoty 200,00 złotych brutto, przednoclegu (w sytuacji gdy miejsce prowadzenia spotkania jest oddalone od miejsca zamieszkania autora o więcej niż 50 km) oraz kolacji (dla uczestników korzystających z przednoclegu).

Polska Izba Motoryzacji (PIM) zastrzega sobie możliwość zorganizowania dodatkowego spotkania – jeśli w wyniku współpracy z autorami modelu praktycznej nauki zawodu wyniknie konieczność weryfikacji opisu modelu. Spotkania zostaną zorganizowane w siedzibie PIM nie później niż do końca grudnia 2018 r., w godzinach pracy PIM  (dokładne terminy zostaną ustalone z autorami).

Wycenę proszę przesłać na adres e-mail: sekretariat@pim.org.pl w terminie do 08 października 2018 r. do godz. 19.00, wpisując w temacie wiadomości: „autor modelu pnz”

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  w Warszawie, (00-926) ul. Wspólna 2/4
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@miir.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szacowanie wartości zamówienia)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
  i 2018), dalej „ustawa Pzp, upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, które na podstawie umów zawartych z administratorem świadczą na jego rzecz usługi archiwizacyjne, informatyczne i prawne
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wzięcia udziału
  w postępowaniu na etapie szacowania wartości zamówienia
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
 8. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Formularz szacowania wartości zamówienia