Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej

Projekt pn. Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej realizowany jest w ramach umowy nr POWR.02.15.00-00-2002/20 zawartej pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Ministerstwem Edukacji Narodowej dnia 30.12.2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ram staży zawodowych, opracowanie modelowych programów pnz dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika w branży motoryzacyjnej.

W oparciu o wypracowane materiały w zakresie stażu uczniowskiego pracodawca zyska możliwość wspierania uczniów już w okresie nauki w szkole, wynagradzania wybranych uczniów i ściślejszej współpracy ze szkołą.
Pozwoli to na pozyskanie kadr zgodnych z wizją przedsiębiorstwa i wspieranie lokalnego rynku pracy.

GRUPA DOCELOWA

Realizacja projektu odbywać się będzie we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, centrami kształcenia zawodowymi lub centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego, w których kształcenie prowadzone jest w zawodach branży motoryzacyjnej.

W ramach projektu wspierane będą szkoły, pośrednio uczniowie szkół kształcących w zawodach branży motoryzacyjnej oraz instytucje rynku pracy.

GŁÓWNE REZULTATY

Możliwość efektywnego wsparcia grupy docelowej zostanie osiągnięta poprzez zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu tj. opracowanie 3 modelowych programów praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego dla 3 zawodów w branży motoryzacyjnej.

Zawody uwzględnione w branży motoryzacyjnej:

  • technik pojazdów samochodowych
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych

Wskaźniki w projekcie:

  • Liczba opracowanych modelowych programów praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego oraz zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy wraz z narzędziami ich weryfikacji – 3
  • Liczba zawodów, dla których zostały wypracowane rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu – 3
  • Liczba ponadpodstawowych publicznych szkół zawodowych dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji technika, wykorzystujących wypracowane w programie rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu w zawodzie technik pojazdów samochodowych – 127
  • Liczba zawodów, dla których przeprowadzono pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu oraz opracowanych zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji – 3
  • Liczba ponadpodstawowych publicznych szkół zawodowych dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji branżowej szkoły pierwszego stopnia wykorzystujących wypracowane w programie rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu – 521

 

Okres realizacji projektu: 2 listopada 2020 r. – 30 kwietnia 2022 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Wartość projektu: 748 128,30 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 630 522,53 PLN

Projekt POWR.02.15.00-00-2002/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt:

Polska Izba Motoryzacji, ul. Grażyny 13 Warszawa,
tel. 22 845 01 40, sekretariat@pim.org.pl