Opracowanie opinii eksperckiej dla modeli programów praktycznej nauki zawodu – zgłoszenie autora

W celu opracowania opinii eksperckiej Polska Izba Motoryzacji poszukuje 6 autorów – przedstawicieli rynku pracy/specjalistów branżowych, których zadaniem będzie ocena  modelowych programów pnz w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Autor opinii eksperckiej – opracowanie opinii eksperckiej dot. modelowego programu realizacji pnz – formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres: sekretariat@pim.org.pl lub adres biura Polskiej Izby Motoryzacji, 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13 w terminie do 27 września 2021 r. do godz. 19.00, wpisując w temacie wiadomości lub na kopercie: „Autor opinii eksperckiej”.