Autorski projekt PIM „Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej” wystartował!

Projekt Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej, POWR.02.15.00-00-2002/20, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, stanowi reakcję na potrzebę zagospodarowania nowej formy kształcenia praktycznego – stażu uczniowskiego w ścisłej korelacji z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy branży motoryzacyjnej.

Z dniem 1 września 2019 r., na mocy zmian w prawie oświatowym, udostępniono
dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów pięcioletniego technikum oraz dotychczasowego czteroletniego technikum możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych w ramach realizacji tzw. stażu uczniowskiego. Uczniowie w okresie nauki mogą odbyć staż w rzeczywistych warunkach pracy w celu uzyskania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania w przyszłości pracy w zawodzie.

W kręgu zainteresowań projektowych znalazły się właśnie staże uczniowskie dla uczniów kształcących się w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych. Całość działań skupiona jest na wypracowaniu rozwiązań w zakresie organizacji staży uczniowskich
i uczynienie z nich płaszczyzny do efektywnej współpracy pracodawców ze szkołami, ukierunkowanej na rozwój umiejętności zawodowych dostosowanych do dynamicznie zmieniających się realiów branży motoryzacyjnej u młodzieży już w okresie nauki w szkole.  

Stąd też, głównym celem projektu jest opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ram staży zawodowych oraz modelowych programów praktycznej nauki zawodu
w zakresie staży uczniowskich przy maksymalnym zaangażowaniu pracodawców.

Zespół ekspertów w podgrupach zadaniowych przystąpił do pierwszego etapu prac, którego efektem będzie przygotowanie wstępnych wersji zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji oraz modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego dla trzech zawodów branży motoryzacyjnej.

Opracowane narzędzia na końcowej fazie projektu podlegać będą pilotażowemu wdrożeniu, a wypracowane wnioski pozwolą na dostosowanie kształcenia zawodowego
do wymagań w zakresie poziomu wykwalifikowania pracowników sektora motoryzacyjnego.