Zapytanie ofertowe 01/2021 opracowania przez zespół autorów modelowego programu realizacji pnz w zakresie staży uczniowskich

Zapytanie dotyczy opracowania przez zespół autorów modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 3 zawodów:

  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • technik pojazdów samochodowych 

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Staże uczniowskie w branży motoryzacyjnej”, POWR.02.15.00-00-2002/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Oferty należy złożyć do dnia 20 stycznia 2021 r. do godziny 16:00

Zapytanie ofertowe 1_2021

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy na autora programów pnz

Załącznik nr 3 Oświadczenie osobowo-kapitałowe

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna