Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach X branży motoryzacyjnej

Projekt pn. Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów w ramach X branży motoryzacyjnej realizowany jest w ramach umowy nr POWR.02.15.00-00-4003/19-00 zawartej pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Ministerstwem Edukacji Narodowej dnia 19.12.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia do lokalnego i regionalnego rynku pracy. 
Stworzenie uczniom warunków do uzyskania dodatkowych umiejętności zawodowych jest wyrazem elastycznego reagowania systemu kształcenia zawodowego na rzeczywiste potrzeby rynku pracy.

Opracowanie dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z programami ich nauczania w ramach branży motoryzacyjnej przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER.

GRUPA DOCELOWA

 • szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe, które będą mogły zaoferować uczniom przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów;
 • uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą mogli uzyskać przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów; 
 • absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – uzyskane przez nich dodatkowe umiejętności zawodowe zwiększą ich szanse na zatrudnienie na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Możliwość efektywnego wsparcia grupy docelowej zostanie osiągnięta poprzez zadania 
zaplanowane do realizacji w ramach projektu tj. opracowanie 10 programów  nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży motoryzacyjnej.

Wszystkie zaproponowane dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ) wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na rynku na specjalistów w tym zakresie.

GŁÓWNE REZULTATY

 Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu

 • Liczba zawodów, w których osoby kształcące się w zawodach lub osoby dorosłe posiadające kwalifikacje zawodowe będą mogły uzyskać dodatkowe umiejętności zawodowe opracowane w ramach Programu – 6 zawodów
 1. Lakiernik samochodowy
 2. Blacharz samochodowy
 3. Mechanik pojazdów samochodowych
 4. Technik pojazdów samochodowych
 5. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 6. Mechanik motocyklowy

 

 • Liczba programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowanych we współpracy z pracodawcami – 10 programów
 1. Lakiernictwo proszkowe
 2. Wykonywanie renowacji pojazdów zabytkowych
 3. Car detailing
 4. Lakiernictwo elementów z tworzyw sztucznych w pojazdach samochodowych
 5. Przemysłowe techniki łączenia elementów karoserii pojazdów samochodowych
 6. Wykonywanie demontażu i przygotowanie do recyklingu pojazdów samochodowych
 7. Naprawianie i regeneracja podzespołów oraz zespołów nowoczesnych układów wtryskowych pojazdów samochodowych
 8. Diagnostyka elementów bezpieczeństwa w autobusach
 9. Naprawa wózków i pojazdów inwalidzkich i jednośladowych pojazdów z napędem elektrycznym
 10. Diagnostyka i naprawa układów hamulcowych w zestawach samochód ciężarowy – naczepa

 

Okres realizacji projektu: 1 styczeń 2020 r. – 31 marca 2021 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Wartość projektu: 331 250,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 279 177,50 PLN

Umowa POWR: 02.15.00-00-4003/19-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt:

Polska Izba Motoryzacji,
ul. Grażyny 13 Warszawa,
tel. 22 845 01 40, sekretariat@pim.org.pl