Opracowanie programów nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych w obszarze V branży elektroenergetycznej i metalurgicznej

Projekt pn. Opracowanie programów nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych w obszarze V branży elektroenergetycznej i metalurgicznej realizowany jest w ramach umowy nr POWR.02.15.00-00-1001/21-00 zawartej pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Ministerstwem Edukacji i Nauki dnia 15.09.2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Stworzenie uczniom warunków do nabywania dodatkowych umiejętności zawodowych (DUZ), celem uelastycznienia systemu kształcenia zawodowego i dostosowania go do realnych potrzeb rynku pracy.

Opracowane programy DUZ przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia absolwentów branżowych szkół i techników na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Opracowanie dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z programami ich nauczania w branży elektroenergetycznej i metalurgicznej przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER.

GRUPA DOCELOWA

 • szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe, które będą mogły zaoferować uczniom przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów;
 • uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą mogli uzyskać przygotowanie do nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów; 
 • absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – uzyskane przez nich dodatkowe umiejętności zawodowe zwiększą ich szanse na zatrudnienie na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Możliwość efektywnego wsparcia grupy docelowej zostanie osiągnięta poprzez zadania 
zaplanowane do realizacji w ramach projektu tj. opracowanie 21 programów  nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branży elektroenergetycznej i metalurgicznej.

Wszystkie zaproponowane dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ) wynikają ze zwiększonego zapotrzebowania na rynku na specjalistów w tym zakresie.

GŁÓWNE REZULTATY

 Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu

 • Liczba zawodów, w których osoby kształcące się w zawodach lub osoby dorosłe posiadające kwalifikacje zawodowe będą mogły uzyskać dodatkowe umiejętności zawodowe opracowane w ramach Programu – 12 zawodów
  1. Elektromechanik
  2. Technik chłodnictwa i klimatyzacji
  3. Technik energetyk
  4. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  5. Elektryk
  6. Technik elektryk
  7. Technik urządzeń dźwigowych
  8. Technik odlewnik
  9. Operator maszyn odlewniczych
  10. Modelarz odlewniczy
  11. Technik przemysłu metalurgicznego
  12. Operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego


 • Liczba programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowanych we współpracy z pracodawcami dla branży metalurgicznej – 9 programów
  1. Kontrola jakości wytworzonych odlewów z wykorzystaniem skanera 3D
  2. Naprawa oprzyrządowania odlewniczego z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej
  3. Optymalizacja procesu odlewania z wykorzystaniem technik symulacji CAM
  4. Wykorzystanie addytywnych technik wytwarzania w produkcji przedseryjnej
  5. Wykorzystanie druku 3D do wytwarzania form odlewniczych
  6. Eksploatacja i obsługa współrzędnościowych maszyn pomiarowych używanych do kontroli oprzyrządowania odlewniczego i form metalowych
  7. Kontrola procesów technologicznych w przemyśle metalurgicznym z wykorzystaniem systemów termowizyjnych
  8. Nowoczesne metody analizy składu chemicznego stopów metali żelaznych i nieżelaznych
  9. Obsługa maszyn sterowanych numerycznie (CNC) stosowanych w obróbce plastycznej

 

 • Liczba programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów opracowanych we współpracy z pracodawcami dla branży elektroenergetycznej – 12 programów
  1. Projektowanie, montaż, obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych w zabudowach specjalnych pojazdów samochodowych
  2. Montaż i konfiguracja instalacji i urządzeń ładowania pojazdów elektrycznych
  3. Projektowanie, montaż, obsługa i konserwacja caravaningowych instalacji elektrycznych
  4. Projektowanie i zabudowa instalacji chłodniczych w pojazdach typu Kamper
  5. Obsługa i konserwacja układów klimatyzacji w autobusach
  6. Obsługa i konserwacja instalacji ładowania pojazdów elektrycznych
  7. Montaż i konfiguracja przydomowych magazynów energii elektrycznej
  8. Montaż i uruchomienie przemysłowych układów odzysku energii cieplnej z maszyn i urządzeń
  9. Montaż i uruchomienie instalacji i systemów inteligentnego domu
  10. Montaż i uruchomienie inteligentnego systemu monitoringu i zarządzania energią maszyn
  11. Rozbudowa urządzeń dźwigowych o układy sterowania zdalnego
  12. Montaż i uruchomienie nowoczesnych systemów diagnostyki urządzeń dźwigowych

Okres realizacji projektu: 1 września 2021 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Wartość projektu: 787 500,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 663 705,00 PLN

Umowa POWR: 02.15.00-00-1001/21-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt:

Polska Izba Motoryzacji,
ul. Grażyny 13 Warszawa,
tel. 22 845 01 40, sekretariat@pim.org.pl