PIM w AUTO BABICACH

W dniu 10.03.2017 Expert PIM uczestniczył w spotkaniu w Auto Babicach gdzie odbyło się szkolenie prowadzone przez Krzysztofa Żebrowskiego dla pracowników  TU AXA. Szkolenie obejmowało sposoby naprawy współczesnych nadwozi samochodowych.

Centrum Napraw Powypadkowych, jako jedyne w regionie posiada technologię bezpiecznej odbudowy karoserii aluminiowej i stalowej. Jest to unikatowy system naprawy pojazdów polegający na naprawie karoserii wykluczający jej cięcie, szczególnie dedykowany dla pojazdów z segmentu Premium, ale nie tylko.

Działalność Firmy Auto Babice to przede wszystkim jakość i bezpieczeństwo ale również rozwój poprzez stałe zwiększanie udziału w rynku Klientów leasingowych i flotowych.

W licznych publikacjach, które poruszają zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i w statystykach policyjnych podaje się jako przyczynę zaistniałych kolizji nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego lub nie dostosowanie sposobu jazdy do aktualnych warunków drogowych. Natomiast brak jest wyczerpujących opracowań o wpływie stanu technicznego pojazdu, jego historii (wcześniejsze naprawy i ich jakość) na zakres uszkodzeń w kolizji.

Stosowana jest obecnie praktyka Towarzystw Ubezpieczeń, które pojazdy znacznie uszkodzone w kolizjach (tzw. szkoda całkowita), za pośrednictwem swoich portali oferują sprzedaż tych pojazdów wprowadzając je ponownie na rynek.

Pojazdy takie lub sprowadzone z zagranicy w stanie uszkodzonym są naprawiane po możliwie najniższych kosztach aby proceder ten przynosił zyski osobom tym się zajmującym. Czyli naprawa jest wykonywana w prymitywnie wyposażonych warsztatach zatrudniających nisko opłacanych pracowników z użyciem niskiej jakości lub pochodzących ze złomowisk części. W takich warunkach w naprawianym samochodzie nie są przywracane do parametrów ustalonych przez producenta, ważne dla bezpieczeństwa pasażerów strefy energochłonnych zgniotów, nie są też stosowane zgodnie z zaleceniem producenta sposoby (technologie) łączenia wymienianych elementów nadwozi.

Obecne działania Towarzystw Ubezpieczeniowych sprowadzają się do takiego wyliczania kosztów napraw pojazdów aby były one najniższe z możliwych i nie przyczyniają się do poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dążenie do tego aby pokrywać jak najniższe koszty naprawy pojazdu uszkodzonego w kolizji powoduje, że pojazd ten przywrócony do eksploatacji w ewentualnej kolejnej kolizji może być uszkodzony w znacznie większym zakresie aniżeli wynikałoby to z dynamiki zdarzenia, oraz czego nie można wykluczyć poszkodowanymi będą osoby podróżujące tym pojazdem.

Źle wykonana naprawa blacharska może również obniżyć komfort podróżowania pojazdem, może przyczyniać się do wadliwej cyrkulacji powietrza we wnętrzu nadwozia, parowania szyb, złego funkcjonowania ogrzewania lub klimatyzacji.

Zatem poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poza budową nowych i modernizacją istniejących dróg, poprawą organizacji ruchu drogowego musi również dotyczyć poprawy stanu technicznego pojazdów, a szczególnie tych powracających do eksploatacji po naprawach blacharskich aby zmniejszyć skutki kolizji szczególnie w odniesieniu do osób.

Możemy zmniejszyć liczbę wypadków i kolizji, ale całkowicie ich nie wyeliminujemy, należy zatem większą uwagę poświęcić stanowi technicznemu pojazdów, które po naprawach blacharskich wracają do eksploatacji, poza tym (można już nazwać klasycznymi) operacjami naprawy nadwozi, które obejmują wymianę ewentualnie naprawę elementów uszkodzonych, rozpowszechniają się sposoby które można nazwać odbudową elementu uszkodzonego. Odbudowa jako pojęcie występuje wtedy gdy według obecnie obowiązujących kryteriów oceny uszkodzeń, uszkodzenie było nienaprawialne. Przykładem może być rozległe wgniecenie  poszycia drzwi, pokrywy komory silnika, błotników tylnych, dachu i tp. Stosowanie operacji polegającej na odbudowie zmniejsza wysokość kosztów naprawy, nie wymaga ingerencji w konstrukcję nadwozia, czyli posiada szereg zalet i powinna być akceptowana przez  POSZKODOWANEGO w szkodzie OC i Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Kontakt do Firmy:

Krzysztof Żebrowski AutoBabice Sp. z o.o.

Tel. 22 722 96 64

Dyrektor ds. technicznych  – 504 486 952

Kierownik blacharni  – 515 273 336

Dział likwidacji szkód komunikacyjnych – 509 507 870

 

e-mail: biuro@autobabice.pl