Opel poszerza ofertę Insigni o zawieszenie Hiper Strut

Jed­nym z naj­więk­szych atu­tów Opla In­si­gni OPC jest za­wie­sze­nie typu Hiper Strut, które zna­czą­co ni­we­lu­je zja­wi­sko pod­ste­row­no­ści. Teraz, nie­miec­ki pro­du­cent po­sta­no­wił wpro­wa­dzić to roz­wią­za­nie rów­nież w po­zo­sta­łych od­mia­nach tego mo­de­lu.
Do­tych­czas, za­wie­sze­nie typu Hiper Strut było ofe­ro­wa­ne wy­łącz­nie w naj­moc­niej­szej od­mia­nie po­jaz­du seg­men­tu D, a także jako opcja w przy­pad­ku wer­sji Bi­Tur­bo Die­sel z na­pę­dem na obie osie. Wkrót­ce jed­nak lista tych po­jaz­dów zo­sta­nie po­więk­szo­na o ko­lej­ne. Nie­miec­ki pro­du­cent nie przed­sta­wił do­kład­nych in­for­ma­cji na ten temat. Wia­do­mo jed­nak, że Hiper Strut bę­dzie do­stęp­ne dla moc­niej­szych od­mian In­si­gni, wy­po­sa­żo­nych w jed­nost­ki na­pę­do­we o mo­cach prze­kra­cza­ją­cych 150 KM.

Przy­po­mnij­my, że roz­wią­za­nie Ge­ne­ral Mo­tors po­le­ga na zmniej­sze­niu kąta na­chy­le­nia osi sworz­nia zwrot­ni­cy i skró­ce­niu pro­mie­nia za­ta­cza­nia w po­rów­na­niu do wer­sji wy­po­sa­żo­nych w tra­dy­cyj­ną ko­lum­nę McPher­so­na. Zmniej­sze­niu uległ także za­kres zmia­ny na­chy­le­nia kół przed­niej osi pod­czas po­ko­ny­wa­nia za­krę­tów. Dzię­ki temu nie tylko zwięk­szy­ła się przy­czep­ność auta do na­wierzch­ni, lecz rów­nież zni­we­lo­wa­ło wpływ dużej mocy sil­ni­ka na pro­wa­dze­nie auta i po­zwo­li­ło zmniej­szyć zja­wi­sko pod­ste­row­no­ści.

Motofakty.pl, Nowości Autor: (pp) źródło: autoevolution.com


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997