Maybach definitywnie kończy produkcję aut

Eks­klu­zyw­na marka nie bę­dzie już ofe­ro­wa­ła mo­de­li z rocz­ni­ka 2013. Po­mi­mo wcze­śniej­szych in­for­ma­cji na temat za­mknię­cia fa­bryk May­ba­cha, w dal­szym ciągu wy­twa­rza­no tam po­jaz­dy nie­miec­kie­go pro­du­cen­ta.
Firma Mer­ce­des-Benz ofi­cjal­nie po­twier­dzi­ła, iż w roku 2013 nie będą już ofe­ro­wa­ne sa­mo­cho­dy marki May­bach. In­for­ma­cje do­ty­czą­ce za­koń­cze­nia pro­duk­cji luk­su­so­wych li­mu­zyn po­da­wa­ne są już od 2011 roku (a mimo to auta wciąż zjeż­dża­ły z linii pro­duk­cyj­nej) , jed­nak tym razem nie­miec­kie sa­mo­cho­dy dla naj­bo­gat­szych zni­ka­ją z rynku na dobre.

W ofi­cjal­nym cen­ni­ku opu­bli­ko­wa­nym przez Da­im­le­ra przy wszyst­kich pię­ciu mo­de­lach ofe­ro­wa­nych przez firmę wid­nie­je bo­wiem ad­no­ta­cja „ko­niec pro­duk­cji”

Motofakty.pl, Autor: (red) źródło: mototarget.pl