Opel Corsa będzie produkowany na Białorusi

Od 2014 roku Opel Corsa bę­dzie pro­du­ko­wa­ny w bia­ło­ru­skiej fa­bry­ce, na­le­żą­cej do JV Uni­son JSC. Wy­twa­rza­ne tam eg­zem­pla­rze nie­miec­kie­go auta mają być eks­por­to­wa­ne do Rosji oraz Ka­zach­sta­nu, jak rów­nież sprze­da­wa­ne w samej Bia­ło­ru­si.
Naj­praw­do­po­dob­niej bę­dzie to obec­nie pro­du­ko­wa­na wer­sja Corsy, pod­czas gdy w pań­stwach Eu­ro­py Za­chod­niej, do­stęp­na bę­dzie już zmo­dy­fi­ko­wa­na od­mia­na po li­ftin­gu, któ­rej pre­mie­ra ma odbyć się je­sie­nią 2013 roku. Model wy­twa­rza­ny w za­kła­dach JV Uni­son ma po­wsta­wać z ele­men­tów trans­por­to­wa­nych z fa­bry­ki Opla w Eise­nach oraz Za­ra­go­zy.

Wstęp­nie, nie­miec­ki pro­du­cent pla­nu­je, iż do końca 2014 roku z taśm mon­ta­żo­wych zje­dzie 7 tys. eg­zem­pla­rzy Corsy.

Motofakty.pl, Autor: (pp)