Chevrolet Cruze produkowany w Gliwicach?

Che­vro­let roz­wa­ża prze­nie­sie­nie pro­duk­cji mo­de­lu Cruze do Pol­ski. Spo­wo­do­wa­ne jest to ro­sną­cą po­pu­lar­no­ścią tego auta w Eu­ro­pie.
Obec­nie, kom­pak­to­wy Cruze w spe­cy­fi­ka­cji na rynek eu­ro­pej­ski, wy­twa­rza­ny jest w Korei Po­łu­dnio­wej. Jed­nak ze wzglę­dów lo­gi­stycz­nych, trans­port tych po­jaz­dów z Azji w więk­szych ilo­ściach jest trud­ny w re­ali­za­cji. Dla­te­go też ame­ry­kań­ski pro­du­cent za­czy­na po­szu­ki­wać lo­ka­li­za­cji dla swo­ich nowej fa­bry­ki, w któ­rej po­wsta­wał­by wła­śnie Cruze.

Jed­nym z kan­dy­da­tów są pol­skie za­kła­dy Ge­ne­ral Mo­tors w Gli­wi­cach, w któ­rych obec­nie pro­du­ko­wa­ny jest Opel Astra IV. Atu­tem pol­skiej fa­bry­ki jest fakt, iż za­rów­no Cruze jak i Astra ko­rzy­sta­ją z tej samej płyty pod­ło­go­wej, a także sze­re­gu in­nych, mniej­szych pod­ze­spo­łów. Dzię­ki temu, kosz­ty do­sto­so­wa­nia za­kła­dów Opla do wy­twa­rza­nia Cruze’a będą sto­sun­ko­wo nie­wiel­kie.

Ofi­cjal­nie, Che­vro­let nie pod­jął jesz­cze de­cy­zji w tej spra­wie, choć przy­zna­je, że Pol­ska jest jed­nym z kan­dy­da­tów do pro­duk­cji tego mo­de­lu.

Motofakty.pl, Autor: (pp)