Michał Basista

Dr hab. inż., prof. IPPT PAN, ur. 1955, jest kierownikiem Zespołu Zaawansowanych Materiałów Kompozytowych oraz Centrum Doskonałości i Innowacji Materiałów Kompozytowych w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.
Jego aktualne zainteresowania badawcze obejmują technologie wytwarzania kompozytów ceramiczno-metalowych oraz modelowanie właściwości mechanicznych i zniszczenia materiałów kompozytowych. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu mechaniki materiałów, członkiem Komitetów Redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych, takich jak International Journal of Damage Mechanics i Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik.
Ponad 8 lat pracy badawczej M. Basisty to praca na uniwersytetach zagranicznych, m.in. w Technische Universität Darmstadt (Niemcy) jako stypendysta Deutscher Akademischer Austauchdienst (DAAD) i Fundacji A. v. Humboldta, University of Illinois, Chicago (USA) i Arizona State University, Tempe (USA).
M. Basista aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu i realizacji projektów UE, w kilku z nich pełniąc funkcję koordynatora: vice-koordynator projektu Multicomponent Materials for Durable and Safe Performance “KMM-NoE” (6. PR UE), koordynator projektu Micro and Nanocrystalline Functionally Graded Materials for Transport Applications “MATRANS” (7. PR UE), koordynator projektu Innovative materials solutions for Transport, Energy and Biomedical sectors by strengthening integration and enhancing research dynamics of KMM-VIN „INNVIN” (7. PR UE), koordynator projektu kluczowego POIG 1.3 Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego „KomCerMet” (Fundusze Strukturalne UE).
Sprawuje ponadto kierownicze funkcje w kilku organizacjach międzynarodowych z zakresu zaawansowanych materiałów – jest m.in. Dyrektorem Generalnym European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials (KMM-VIN), Sekretarzem Generalnym Komitetu Sterującego European Technology Platform on Advanced Engineering Materials and Technologies (EuMaT) oraz członkiem Komitetu Zarządzającego Alliance of Materials (A4M).