Faurecia – wysoki wzrost rentowności w pierwszej połowie 2016 roku

Wysoki wzrost rentowności w pierwszej połowie 2016 roku
•    Łączna sprzedaż wyniosła 9,53 miliarda Euro; wzrost organiczny  w wysokości 3,4%;
•    Dochód z działalności operacyjnej wyniósł 490 mln €, co stanowi wzrost o 28%, stanowiąc 5,1% łącznej sprzedaży i wzrost o      110 bp (lub wzrost sprzedaży wartości dodanej  o 6,2%, co stanowi wzrost sprzedaży o 130bp);
•    Zysk netto w wysokości 245 mln €, wzrost o 56%;
•    Przepływy środków pieniężnych netto w wysokości 205 mln €

Podniesienie wartości w 2016 roku

•    Marża operacyjna (od sprzedaży całkowitej) w wysokości minimum 5,0%
(poprzednio: od 4,6% do 5,0%)
•    Przepływy środków pieniężnych netto wyniosły minimum 300 mln € (poprzednio: około 300 mln €).

Śródroczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki pod Przewodnictwem Yann’a Delabrière na zgromadzeniu w dniu 25 lipca 2016 roku. Sprawozdanie zostało zbadane przez biegłych rewidentów.
Patrick Koller, Prezes Zarządu Grupy Faurecia: „Wysoką rentowność spółki Faurecia w pierwszej połowie 2016 roku w wysokości 5,1% marży operacyjnej, co stanowi wzrost o 110 bp, uzyskano dzięki silnemu wzrostowi organicznemu w Europie, przewyższającemu znacznie wolumen produkcji w branży motoryzacyjnej, dzięki osiągnięciu przełomowej rentowności w Ameryce Północnej oraz wysokiej rentowności w Azji. Bazując na zachęcającej pierwszej połowie roku i skutecznej realizacji celów, zwiększamy naszą przodującą pozycję w 2016 roku. Znaczny rozmach, z jakim napełnia się nasz portfel zamówień wskazuje na możliwość realizacji solidnego rozwoju w przyszłości. Spodziewane zamknięcie w tym tygodniu działalności Faurecia Exteriors GmbH pozwoli nam na dalszą koncentrację na naszych dwóch strategicznych priorytetach: zrównoważona mobilność i Elementy Wyposażenia Kabin Samochodowych przyszłości. Chciałbym skorzystać z tej okazji i podziękować wszystkim pracownikom Grupy Faurecia za ich wkład w te wspaniałe wyniki ekonomiczne.”

w  milionach € million

I poł. 2015 po przekształceniu*

I poł. 2016

Sprzedaż całkowita

9.489

9.532

+0,5% +3,4% organiczne ujęcie

Sprzedaż wartości dodanej

7.788

7.922

+1,7% +5,0% organiczne ujęcie

Sprzedaż wyrobów

7.232

7.295

+0,9% +4,2% organiczne ujęcie

Zysk operacyjny

384

490

+27,6%

Jako  %  sprzedaży całkowitej

4.0

5.1

+110 punktów bazowych

Jako % sprzedaży wartości dodanej

4.9

6.2

+130 punktów bazowych bp

Zysk netto  (udział Grupy)

157

245

+55,7%

Przepływy środków finansowych netto

312

205

2,2% sprzedaży

Zadłużenie finansowe netto  946**

 941***

-5 mln

* IFRS 5; – at December 31, 2015; *** at June 30,2016

WYNIKI ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2016 ROKU: WYSOKI WZROST RENTOWNOŚCI
Poniższe wyniki obejmują wyniki uzyskane po zastosowaniu MSSF 5 (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej) za pierwszą połowę 2016 roku i za pierwszą połowę 2015 roku (aby uzyskać więcej szczegółów, patrz poniżej)
Wolumen skonsolidowanej (całkowitej) sprzedaży osiągnięty przez spółkę Faurecia wyniósł 9.531,6 mln €, w porównaniu z kwotą 9.488,7 mln € osiągniętą w pierwszej połowie 2015 roku. W ujęciu sprawozdawczym, pomiędzy pierwszą połową 2016 roku a pierwszą połową 2015 roku nastąpił 0,5-procentowy wzrost skonsolidowanej sprzedaży spółki Faurecia. W ujęciu organicznym, sprzedaż wzrosła o 3,4% w porównaniu do 2015 roku.
Sprzedaż wartości dodanej (łączna sprzedaż po odliczeniu sprzedaży katalizatorów monolitycznych ) wyniosła 7.921,7 mln € w pierwszej połowie 2016 roku w porównaniu do kwoty 7.788,0 mln € w pierwszej połowie 2015 roku, co stanowi wzrost o 1,7% w porównaniu do pierwszej połowy 2015 roku. W ujęciu organicznym, sprzedaż wartości dodanej wzrosła o 5,0% w porównaniu do pierwszej połowy 2015 roku.
Sprzedaż katalizatorów monolitycznych  osiągnęła wartość 1.609,9 mln € w pierwszej połowie 2016 roku w porównaniu do kwoty 1.700,7 mln € w pierwszej połowie 2015 roku. Wysokość sprzedaży spadła o -5,3% w ujęciu sprawozdawczym, a w ujęciu organicznym zmniejszyła się o -0,4%, co zostało spowodowane niższymi cenami metali szlachetnych.
Sprzedaż wyrobów (części i składniki dostarczone producentom) osiągnęła sumę 7.294,7 mln € w porównaniu do kwoty 7.231,7 mln € w pierwszej połowie 2015 roku. Stanowiło to wzrost w sprzedaży wyrobów o 0,9%  w ujęciu sprawozdawczym, oraz wzrost o 4,2% w ujęciu organicznym.

SPRZEDAŻ W PODZIALE NA KLIENTÓW: WYSOKI WZROST DOTYCZĄCY SPÓŁEK RENAULT-NISSAN, FORD I CUMMINS
Najbardziej spektakularny wzrost nastąpił w dziedzinie współpracy ze spółką Renault-Nissan osiągając wielkość + 18% (ujęcie organiczne), ustalając pozycję spółki jako trzeciego pod względem wielkości sprzedaży klienta spółki Faurecia, oraz wielkość +11% ze spółką Ford  (ujęcie organiczne). Wolumen sprzedaży we współpracy ze spółką Cummins w dziedzinie pojazdów dostawczych wzrósł o 5% (ujęcie organiczne). Obecnie w dziedzinie pojazdów dostawczych spółka Faurecia Emissions Control Technologies (Technologie Kontroli Emisji) notuje wzrost sprzedaży w wysokości 9%. Sprzedaż chińskim spółkom OEM podskoczyła w górę o 31% (ujęcie organiczne) i obecnie stanowi 12% całkowitej wartości sprzedaży w Chinach.

SPRZEDAŻ W ROZBICIU NA REGIONY: SZYBKI WZROST W EUROPIE, PRZEWYŻSZAJĄC PRODUKCJĘ PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO O 260 PUNKTÓW BAZOWYCH (BP)
Wielkość sprzedaży w rozbiciu na regiony geograficzne za pierwszą połowę 2016 roku:
•    W Europie sprzedaż wyrobów osiągnęła sumę 3.833,1 mln € (52,5% całkowitej wartości sprzedaży) w pierwszej połowie 2016 roku w porównaniu do kwoty 3.612,0 mln € w pierwszej połowie 2015 roku. W ujęciu sprawozdawczym sprzedaż wyrobów wzrosła o 6,1% w porównaniu do pierwszej połowy 2015 roku a o 7,1% w ujęciu organicznym. W tym samym okresie producenci samochodów zwiększyli swą produkcję w Europie o 4,5%  (włącznie z Rosją);
•    W Ameryce Północnej sprzedaż wyrobów spadła o -3,8% w ujęciu sprawozdawczym, do kwoty 2.067,8 mln € (28,3% całkowitego wolumenu sprzedaży) w porównaniu do 2.148,8 mln € w pierwszej połowie 2015 roku. W ujęciu organicznym sprzedaż spadła o -3,1% w porównaniu do wzrostu produkcji o 3,3% . Wydana przez FCA decyzja drastycznego zmniejszenia produkcji modelu Chrysler 200 wyprzedzając zamiar całkowitego zaprzestania produkcji tego modelu na wiosnę 2017 negatywnie wpłynęła na wielkość sprzedaży spółki Faurecia o 450 bp (97 mln €). Wielkość sprzedaży na rzecz spółki Renault-Nissan wzrosła o 7% (ujęcie organiczne), a na rzecz spółki Daimler poszybowała w górę o 20% (ujęcie organiczne).

•    W Azji sprzedaż wyrobów spadła o -4,3% w ujęciu sprawozdawczym, do kwoty 1.106,8 mln € (15,2% całkowitego wolumenu sprzedaży) w porównaniu do 1.156,8 mln € w pierwszej połowie 2015 roku. W ujęciu organicznym sprzedaż wzrosła o 3,8%. Chiny wykazały spadek o -11,5% w ujęciu sprawozdawczym, a w ujęciu organicznym sprzedaż zmniejszyła się o 3,7% – w pierwszej połowie 2016 roku sprzedaż wyniosła 842,7 mln €. Wielkość sprzedaży wyrobów chińskim producentom branży motoryzacyjnej wzrosła o 31% (ujęcie organiczne), stanowiąc 12% całkowitej wartości sprzedaży w Chinach.  Sprzedaż na rzecz międzynarodowych spółek joint venture znalazła się pod wpływem negatywnego składu strukturalnego klientów. W Azji produkcja wzrosła o 2,5% , a w samych Chinach
o 5,8% .

SPRZEDAŻ W PODZIALE NA WYROBY: SILNY WZROST O +9,2% W DZIEDZINIE FOTELI SAMOCHODOWYCH (ujęcie organiczne)
Sprzedaż wyrobów w pierwszej połowie 2016 roku przedstawiała się następująco:
Fotele samochodowe: Sprzedaż wyrobów wyniosła w sumie 3.134,9 mln € w porównaniu do kwoty 2.938,1 mln € w pierwszej połowie 2015 roku, co stanowi wzrost o 6,7% w ujęciu sprawozdawczym, a w ujęciu organicznym wzrost o 9,2%. Wzrost ten nastąpił dzięki produkcji nowych modeli w spółkach Nissan, Ford (blisko +200%), BMW i Daimler.
Technologie Kontroli Emisji: Całkowita sprzedaż wyrobów wyniosła 1.914,9 mln € w pierwszej połowie 2016 roku, co stanowi spadek o -2,2% w ujęciu sprawozdawczym, lecz w ujęciu organicznym wzrost o 1,2%. Wielkość sprzedaży na rzecz spółki Renault-Nissan wzrosła o 18% (ujęcie organiczne), a na rzecz spółki Cummins o 5% (ujęcie organiczne).
Sprzedaż w dziedzinie Systemów Wnętrz obejmuje wielkość sprzedaży dotyczącej pozostałych dziedzinom Zewnętrznych Modułów Samochodowych. Sprzedaż wyrobów wyniosła w sumie kwotę 2.244,9 mln € w porównaniu do kwoty 2.336,0 mln € w pierwszej połowie 2015 roku, co stanowi spadek o -3,9% w ujęciu sprawozdawczym, lecz w ujęciu organicznym stabilną wielkość +0,4%. Sprzedaż wyrobów wzrosła nieznacznie w wyniku wzrostu wielkości obrotów ze spółką Renault-Nissan (+15% w ujęciu organicznym) i PSA (+5% w ujęciu organicznym). Wzrost był szczególnie imponujący w Azji, gdzie osiągnął sumę 23% w ujęciu organicznym), napędzany rozwojem działalności w Chinach.
WYSOKI WZROST O +28% W ZAKRESIE WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 490 mln € lub 5,1% całkowitej wartości sprzedaży (6,2% sprzedaży wartości dodanej) w porównaniu do 384 mln € i 4,0% całkowitej wartości sprzedaży (4,9% sprzedaży wartości dodanej) w 2015 roku. Jego wzrost zawdzięczamy wzrostowi sprzedaży w Europie, znacznej poprawie wyników działalności przemysłowej w Ameryce Północnej i silnemu wsparciu ze strony Azji.
Wzrost wielkości marży operacyjnej w podziale na regiony był szczególnie imponujący w Europie i Ameryce Północnej:
•    W Europie, wzrost wielkości sprzedaży umożliwił poprawę sumy zysku operacyjnego o 64,0 mln € sprawiając, że zysk operacyjny osiągnął 4,8% całkowitej wielkości sprzedaży czyli 244,6 mln €, w porównaniu do 3,7% lub kwoty 180,6 mln € za pierwszą połowę 2015 roku;

•    W Ameryce Północnej pomimo spadku sprzedaży o -2,9% w ujęciu organicznym, zysk operacyjny wzrósł o 43,5 mln € w porównaniu z pierwszą połową 2015 roku do kwoty 118,4 mln € dzięki świetnym wynikom działalności przemysłowej i lepszej kontroli kosztów. Zysk operacyjny osiągnął 4,5% całkowitej wielkości sprzedaży co stanowiło wzrost w porównaniu z 2,7% w pierwszej połowie 2015 roku.
Pod koniec czerwca spółka Faurecia sprzedała swój zakład Fountain Inn (Systemy Wnętrz Samochodowych, obroty w wysokości ok. 95 mln € w II połowie 2016) co przyczyni się do zwiększenia kwoty dochodów;

•    W Azji marża operacyjna wyniosła 139,5 mln € lub 9.9% całkowitej wielkości sprzedaży, w porównaniu do 9,7% w pierwszej połowie 2015 roku (146,7 mln €). Rentowność poprawiła się w Korei i Tajlandii a w Chinach pozostała na stabilnym, wysokim poziomie.
W podziale na Dziedziny Działalności, poziomy rentowności naszych trzech Grup Działalności są zbieżne ze sobą:
•    Zysk operacyjny w dziedzinie Foteli Samochodowych w pierwszej połowie 2016 roku wyniósł 175,4 mln € lub 5,3% całkowitej wielkości sprzedaży, co stanowi wzrost o 80bp w porównaniu do kwoty 139,2 mln €  za pierwszą połowę 2015 roku (4,5% całkowitej sprzedaży);
•    Zysk operacyjny w dziedzinie Technologii Kontroli Emisji  w pierwszej połowie 2016 roku wyniósł 200,5 mln € czyli równowartość  9,6% całkowitej wielkości sprzedaży wartości dodanej (lub 5,4% całkowitej sprzedaży), co stanowi wzrost o 140bp w porównaniu do kwoty 171,4 mln €  za pierwszą połowę 2015 roku (8,2% wartości sprzedaży wartości dodanej lub 4,5% całkowitej wartości sprzedaży);
•    W pierwszej połowie 2016 roku w dziedzinie Systemów Wnętrz osiągnięto zysk operacyjny w wysokości 126,8 mln €  lub 5,0% całkowitej wartości sprzedaży +190bp w porównaniu do kwoty 79,7 mln €  (3,1% całkowitej wartości sprzedaży) za I połowę 2015 roku.
Skonsolidowany dochód netto (udział Grupy) wyniósł 245 mln €  w porównaniu do 157 mln €  w I połowie 2015 roku co stanowi wzrost o 56%. Kluczowe pozycje, z wyłączeniem zysku operacyjnego, stanowią:
•    Koszty restrukturyzacji, które wyniosły 58 mln €  (w porównaniu do kwoty 31 mln €
w I połowie 2015 roku) mające na celu optymalizację europejskiej organizacji przemysłowej w dziedzinie Technologii Kontroli Emisji;
•    Koszty finansowania netto wyniosły 90,9 mln € w porównaniu do kwoty 84,3 mln €
w pierwszej połowie 2015 roku. Pierwsza połowa 2016 roku obejmuje koszty w wysokości 21 mln € z tytułu wcześniejszej spłaty obligacji z 2016 roku. Wydatki finansowe netto są na dobrej drodze do ich obniżenia o blisko 50 mln € w 2016 roku.
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO POWYŻEJ 200 MLN € A ZADŁUŻENIE NETTO BLISKIE STABILIZACJI
Przepływy środków pieniężnych netto wyniosły 205 mln €.
Wielkość EBIDTA wzrosła ze 136 mln € do 814 mln €, co stanowi wzrost o 20%. Ten silny wzrost wynika głównie z wysokiego wzrostu zysku operacyjnego o 106 mln €.
Nakłady inwestycyjne i skapitalizowane wydatki na Badania i Rozwój wzrosły o 5% do kwoty 417 mln € w porównaniu do 398 mln € w I połowie 2015 roku.
W zakresie zapotrzebowania na środki obrotowe nastąpiła poprawa o 75 mln €, podczas gdy w I połowie 2015 roku poprawa wyniosła 160 mln € (głównie dzięki wyższym należnościom z tytułu factoringu).
Pod koniec czerwca 2016 roku, zadłużenie finansowe netto Grupy (patrz definicja poniżej) wyniosło 941 mln €, znajdując się na prawie stabilnym poziomie, w porównaniu do 946 mln € pod koniec grudnia 2015 roku. Spółka Faurecia z sukcesem zrealizowała swój plan w zakresie refinansowania w pierwszej połowie roku emitując w marcu 2016 roku obligacje na kwotę 700 mln € z terminem zapadalności w 2023 roku i kuponem 3,625%, z wcześniejszym terminem umorzenia w kwietniu 2016 obligacje na kwotę 490 mln € z terminem zapadalności w 2016 roku z kuponem 9,375%, oraz z wydłużonym terminem wykupu i prolongatą do 5 lat na sumę swej konsorcjalnej pożyczki bankowej na kwotę 1.200 mln €.
PROGNOZY NA 2016 ROK
Na podstawie zachęcających i solidnych wyników w dziedzinie działalności przemysłowej osiągniętych w pierwszej połowie roku, spółka Faurecia uzyskała prognozy lepsze niż te ogłoszone w lutym 2016 roku, a mianowicie:

Cały rok 2016:
–    Wzrost całkowitej sprzedaży: +1%/+3% w ujęciu organicznym
Prognoza nie uległa zmianie
–    Marża operacyjna (od całkowitej sprzedaży) w wysokości min. 5,0%
Poprzednie przewidywania: pomiędzy 4,6% a 5,0%
–    Przepływy środków pieniężnych netto na poziomie minimum 300 mln €.
Poprzednio: około 300 mln €.

Przychody z tytułu sprzedaży zakładów produkcji Zewnętrznych Modułów Samochodowych prawie w całości wyeliminują zadłużenie netto spółki Faurecia.
Więcej informacji na stronie: www.faurecia.com

Faurecia jest jednym z potężniejszych światowych dostawców wyposażenia samochodowego. Prowadzi działalność produkcyjną w zakresie trzech kluczowych Grup Biznesowych: Fotele Samochodowe,  Technologie Kontroli Emisji oraz Systemy Wnętrz. W 2015 roku Grupa osiągnęła całkowitą sprzedaż w wysokości 20,7 miliarda €. 31 grudnia 2015 roku Grupa Faurecia zatrudniała 103 000 pracowników w 34 krajach w 330 zakładach i 30 Ośrodkach Badawczo-Rozwojowych. Faurecia jest spółką notowaną na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i uczestniczy w U.S.A. w handlu na rynku pozagiełdowym (OTC market). W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia witryny www.faurecia.com