30 mln Golf zjechał z linii produkcyjnej

Volks­wa­gen Golf nie­wąt­pli­wie na­le­ży do naj­po­pu­lar­niej­szych kom­pak­tów na świe­cie. Jeśli za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś, ile tak na­praw­dę po­wsta­ło tych aut, in­for­mu­je­my: 30 mln!

Model z okrą­głym nu­me­rem 30 000 000 zje­chał nie­daw­no z linii pro­duk­cyj­nej fa­bry­ki w Wol­fs­bur­gu w Niem­czech, nie po­wi­nien dzi­wić więc czę­sty widok na dro­dze, jakim jest Golf róż­nych ge­ne­ra­cji. By osią­gnąć taką licz­bę, Vol­kwa­gen po­trze­bo­wał 39 lat. Każ­de­go dnia z sa­lo­nów mu­sia­ło zni­kać 2000 sztuk tego kom­pak­tu.

Przy oka­zji pro­duk­cji 30 mln Golfa, pro­du­cent ode­brał rów­nież na­gro­dę „Car of the Year 2013” za ten sa­mo­chód.

Model tra­fił na linie mon­ta­żo­we w 1974 roku jako na­stęp­ca nieco od­mien­ne­go w kształ­tach Gar­bu­sa i od razu przy­padł do gustu klien­tów. Już w 1976 roku fa­bry­kę Volks­wa­ge­na opu­ścił 1 mln eg­zem­plarz. Obec­nie w sa­lo­nach znaj­du­je się już VII ge­ne­ra­cja po­jaz­du.

Dużym kro­kiem przy pro­duk­cji tego auta był Golf TDI Blu­eMo­tion, któ­re­go ape­tyt na pa­li­wo spadł do 3,2 l/100 km. Jest to naj­bar­dziej eko­no­micz­ny Golf w hi­sto­rii.

Onet.pl,


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997