Wytwarzanie odpadów i obowiązki z tym związane na przykładzie warsztatu samochodowego

Czy warsztat samochodowy jest wytwórcą odpadów?

Warsztat samochodowy to podmiot który świadczy usługi polegające na przeglądzie, naprawie oraz konserwacji pojazdów. Zatem jeśli wymienimy w aucie olej silnikowy, filtr olejowy, filtr powietrza, klocki hamulcowe czy też tarcze hamulcowe to ich wytwórcą w rozumieniu ustawy jest warsztat, a nie właściciel pojazdu. Ponadto należy zauważyć, że warsztat wytwarza również inne odpady takie jak np. pudełka kartonowe, folie po częściach,  pojemniki po olejach lub smarach oraz odpady socjalne po pracownikach.

Jakie odpady powstają w warsztacie i pod jakimi kodami je oddawać?

W warsztacie samochodowym powstają również odpady komunalne, związane są one wyłącznie z częścią socjalną warsztatu. Będą to głównie odpady związane z bytowaniem  ludzi.

Drugą grupą odpadów są odpady związane z prowadzonymi pracami, naprawami, konserwacjami.

Należy zauważyć, że duża część odpadów wytwarzanych w warsztacie to odpady kwalifikowane, jako odpady niebezpieczne. Ich dokładną listę znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. W ministerialnym wykazie zostały oznaczone gwiazdką (*) znajdującą się przy konkretnym kodzie. Dla warsztatu samochodowego szczególne znaczenie będą miały odpady z grupy 13, 15 oraz 16.  

Grupa 13  – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych ora

W podgrupie 13 01 – Odpadowe oleje hydrauliczne znajdziemy odpady z zużytych olei hydraulicznych, gdzie najbardziej rozsądny jest kod 13 01 13.

13 01 10            Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11            Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12            Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13            Inne oleje hydraulicznez grup 05, 12 i 19) ,

 

W podgrupie 13 02   Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe znajdziemy odpady z zużytych olei silnikowych i przekładniowych, gdzie najbardziej rozsądny jest kod 13 02 08.

13 02 05            Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06            Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07            Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08            Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

Grupa 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach.

W podgrupie 15 01   Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi), znajdziemy odpady opakowaniowe po zużytych materiałach i częściach pogrupowane zależnie od materiału z którego zostały wykonane. Jeśli nasze opakowanie zawiera resztki substancji niebezpiecznych takich jak np. oleje silnikowe to bez względu na materiał opakowania musimy je zakwalifikować do kodu 15 01 10*. Opakowania po sprayach kwalisikujmey pod kodem 15 01 11*.

15 01 01            Opakowania z papieru i tektury

15 01 02            Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03            Opakowania z drewna

15 01 04            Opakowania z metali

15 01 05            Opakowania wielomateriałowe

15 01 06            Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07            Opakowania ze szkła

15 01 09            Opakowania z tekstyliów

15 01 10*          Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*          Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

W podgrupie 15 02   Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, znajdziemy takie odpady jak filtry (w tym filtry powietrza), oraz zanieczyszczone podczas napraw sorbenty czy ubrania.  

15 02 02*        Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03          Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

W powyższych dwu grupach kwalifikujemy stosunkowo często pojawiającym się odpady w warsztatach samochodowych są wszelkiego rodzaju szmatki, ścierki przeznaczone do wycierania poszczególnych elementów pojazdu lub pojawiających się plam (np. wynikających z wycieku oleju lub innych substancji). Właśnie takie odpady zostały umieszczone pod kodem 15 02 02 i zakwalifikowane, jako niebezpieczne. W kodzie 15 02 03 możemy zakwalifikować materiały filtracyjne w postaci filtrów powietrza. Uwaga filtry olejowe i filtry paliwa mają swoje osobne kody w podgrupie grupie 16 01

Grupa 16 – odpady nieujęte w innych grupach, gdzie mamy podgrupę 16 01 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08). W tej podgrupie mamy większość odpadów powstających podczas napraw i konserwacji pojazdów takich jak:

16 01 03            zużyte opony,

16 01 07*          filtry olejowe,

16 01 12            okładziny hamulcowe,

16 01 13*          płyny hamulcowe,

16 01 14* i 15   płyny zapobiegające zamarzaniu,

16 01 17            Metale żelazne

16 01 18            Metale nieżelazne

16 01 19            Tworzywa sztuczne

16 01 20            Szkło

16 01 22            Inne niewymienione elementy

 

W podgrupie 16 06 16 06 Baterie i akumulatory mamy często pojawiające się akumulatory ołowiowe oraz małe baterie np. z pilotów samochodowych.

16 06 01*          baterie i akumulatory ołowiowe.

16 06 05            Inne baterie i akumulatory

Powyższe opracowanie wyczerpuje większość odpadów powstających w warsztacie samochodowym, ale na pewno nie wszystkie. Na koniec pragniemy zwrócić uwagę, że kwalifikowanie i przekazywanie odpadów w postaci złomu metalowego w kodzie 17 04 05 Żelazo i stal oznacza, że w warsztacie były wykonywane prace remontowo budowlane, a nie konserwacyjne i naprawy mechaniczne.

W następnym artykule: Wytwarzanie odpadów – Jakie odpady powstają w warsztacie samochodowym i jak je przyporządkować do właściwych kodów.

Jeśli mają Państwo pytania, które chcieliby nam zadać prosimy przesłać je na maila: doradztwo@wastech.pl. Jednocześnie zaznaczając, że są to pytania ze strony PIM. Najciekawsze anonimowo opublikujemy i  udzielimy odpowiedzi.