Wicepremier Jarosław Gowin na Konferencji Nowe kompetencje na nowe czasy

Rozwój kompetencji cyfrowych i platform edukacyjnych oraz poprawa kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw – to cele polityki Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. O podejściu do wyzwań przed którymi stoi polska gospodarka mówił na konferencji „Nowe kompetencje na nowe czasy” wicepremier Jarosław Gowin.

Jak zauważył  wicepremier Jarosław Gowin w trakcie dyskusji nad zmieniającą się szybko strukturą rynku pracy: 

„W warunkach transformacji w kierunku czwartej rewolucji technologicznej znaczącym zasobem staje się wiedza, a kluczową kompetencją ludzi i organizacji – sposób i szybkość jej pozyskiwania i wykorzystywania. Na rynku pracy kształtowanym przez procesy automatyzacji i platformizacji odnajdą się tacy pracownicy, którzy bazując na zaawansowanych kompetencjach poznawczych, społecznych i cyfrowych będą potrafili dostosowywać profil swoich umiejętności do szybko zmieniających się oczekiwań pracodawców”.

I dodał:

„Nie oznacza to jednak, że liczą się tylko twarde umiejętności cyfrowe i te związane z obsługą nowoczesnych technologii. Niezwykle ważne stają się umiejętności miękkie – takie, których nigdy nie zastąpi robot. Są to między innymi: umiejętność  kompleksowego rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie i podejmowanie decyzji, negocjacje i elastyczność poznawcza”.

Jaki zmienia się rynek pracy na naszych oczach?

Wykorzystanie nowych technologii wpływa na formę i charakter pracy. Powstanie platform pośredniczących między osobami szukającymi pracy i tymi, którzy ją oferują, nasila procesy odchodzenia od zatrudnienia na etacie na rzecz angażowania zadaniowego, projektowego czy dorywczego. Automatyzacja umożliwia zastępowanie niektórych zadań wykonywanych przez ludzi pracą maszyn i algorytmów. Przewiduje się, że dzięki automatyzacji i wynikającemu z niej wzrostowi produktywności w 2030 r. PKB Polski może być wyższy aż o 15 proc., natomiast średni roczny wzrost gospodarczy w latach 2020-2030 może być wyższy o ponad 1 pkt proc.

Z kolei transformacja cyfrowa przedsiębiorstw i organizacji zwiększa popyt na wszelkie zawody związane z analizą danych i obsługą technologii cyfrowych. Rozwój techniki i towarzyszące mu zmiany technologii produkcji oraz usług sprawiają, że z tradycyjnych profesji wyodrębniają się nowe specjalności, a także powstaną nieznane dotąd zawody i stanowiska pracy wymagające od pracowników ciągłego uczenia się – modyfikowania i uzupełniania wiedzy, rekonstrukcji umiejętności i ukierunkowanego rozwoju kompetencji społecznych (według World Economic Forum aż 65% dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej będzie pracowało w zawodzie, który jeszcze nie istnieje).

Wsparcie MRPiT

MRPiT przygotowuje programy, które będą wspierać doskonalenie kwalifikacji zawodowych Polaków oraz poprawę kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw. Programy  będą uruchomione w  nowej perspektywy unijnej jako część Krajowego Planu Odbudowy:

Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych – program rozwoju kompetencji cyfrowych od poziomu podstawowego do zaawansowanego, uwzględniającego potrzeby gospodarcze i społeczne, obejmujący cały cykl kształcenia oraz kształcenie przez całe życie wraz z likwidacją analfabetyzmu cyfrowego oraz wsparcie rozwoju kreatywności, pracy zespołowej oraz krytycznego myślenia.

Rozwój platform edukacyjnych typu MOOC – nowoczesne narzędzie wspierające kształcenie ustawiczne oraz pozwalające na darmowe zdobywanie kompetencji przyczyniające się do wyrównywania dostępu do wiedzy w całym kraju. Osoby zarówno z metropolii jak i regionów o niższej dostępności fachowej wiedzy będą mogły w równym stopniu poszerzać swoje kompetencje. Z punktu widzenia wzrostu produktywności polskiej gospodarki pożądanym jest, aby swoje miejsce znalazły na niej kursy najlepiej odpowiadające potrzebie zarządzania i obsługi innowacyjnego przemysłu

Polityka szkoleniowa przedsiębiorstw – instrumenty wspierające kulturę szkoleniową w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem voucherów na szkolenia dla MŚP, oraz wsparcie na szkolenia pracowników dla przedsiębiorstw korzystających z ulgi na robotyzację i cyfryzację

III Ogólnopolska Konferencja – Nowe kompetencje na nowe czasy, upowszechniająca działania Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem elektromobilności została zorganizowana przez Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych. Projekt „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” realizowany jest w ramach umowy nr POWR 02.12.00-00-SR01/17-00 zawartej pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 01.03.2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w partnerstwie: • Polska Izba Motoryzacji (PIM) – Lider • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) – Partner • Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) – Partner

Źródło: Wicepremier Jarosław Gowin na Konferencji Nowe kompetencje na nowe czasy – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)