Są zmowy cenowe w handlu częściami samochodowymi. Będą kary

Pasy bez­pie­czeń­stwa, bla­char­ka, kie­row­ni­ce – listę kar­te­li w han­dlu czę­ścia­mi za­mien­ny­mi UE okre­śla jako „nie­praw­do­po­dob­ną”. Bruk­se­la pro­wa­dzi do­cho­dze­nie już od dawna, teraz grozi ka­ra­mi.

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska za­po­wia­da wy­so­kie kary dla firm bran­ży sa­mo­cho­do­wej za zmowy ce­no­we. – W prze­cią­gu 2014 roku bę­dzie sze­reg orze­czeń – za­po­wie­dział ko­mi­sarz UE ds. kon­ku­ren­cji Jo­aqu­in Al­mu­nia.

– Po­dej­rze­wa­my zmowy ce­no­we w han­dlu wła­ści­wie wszyst­ki­mi czę­ścia­mi do sa­mo­cho­dów. To aż nie­praw­do­po­dob­ne – po­wie­dział Al­mu­nia. Wła­dze an­ty­kar­te­lo­we już od dwóch lat pro­wa­dzą do­cho­dze­nie prze­ciw­ko do­staw­com czę­ści sa­mo­cho­do­wych i latem ub. r. na pro­du­cen­tów np. wią­zek sa­mo­cho­do­wych na­ło­ży­li kary wy­so­ko­ści 142 mln euro.

Za win­nych zmowy ce­no­wej uzna­no m.in. no­rym­ber­ską firmę Leoni, która musi za­pła­cić 1,4 mln euro. Znacz­nie wyż­sze kary wy­mie­rzo­no fir­mom ja­poń­skim. Jak po­da­je Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska firmy te usta­li­ły ceny wią­zek przy do­sta­wach do kilku pro­du­cen­tów sa­mo­cho­dów.

Wie­dzą, co się kroi

Jak in­for­mu­je ty­go­dnik „Stern” KE w ciągu mi­nio­nych dwóch lat zle­ci­ła prze­pro­wa­dze­nie sze­re­gu re­wi­zji u pro­du­cen­tów m.in. pasów sa­mo­cho­do­wych, po­du­szek po­wietrz­nych, kie­row­nic, urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych, ło­żysk kul­ko­wych i sys­te­mów kon­tro­li sil­ni­ka.

Rów­no­cze­śnie nie­miec­ki Fe­de­ral­ny Urząd An­ty­kar­te­lo­wy we wrze­śniu 2013 r. zle­cił re­wi­zje u pro­du­cen­tów blach ka­ro­se­ryj­nych, półek i izo­la­cji ba­gaż­ni­ków.

Firmy muszą li­czyć się z dal­szy­mi ka­ra­mi, nawet rzędu kil­ku­set mi­lio­nów euro. Nie­miec­ki pro­du­cent ło­żysk tocz­nych Scha­efler nie­daw­no odło­żył na bok re­zer­wę 380 mln euro, przy­go­to­wa­ny na za­pła­ce­nie ewen­tu­al­nej kary.

reu­ters / Mał­go­rza­ta Matz­ke

red.odp.: Bar­tosz Dudek
Źródło: Deutsche Welle