Nowy Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego

Decyzją Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury i Rozwoju Pani Elżbiety Bieńkowskiej dr hab. inż. Marcin Ślęzak z dniem 11 marca 2014 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego. Dyrektor Ślęzak odebrał nominację z rąk Sekretarza Stanu w MIR – Pana Zbigniewa Rynasiewicza. Decyzja Pani Minister zakończyła tym samym trwającą od 23 października 2013 roku procedurę konkursową mającą na celu wyłonienie nowego Dyrektora ITS.

Dr hab. inż. Marcin Ślęzak jest absolwentem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, nadany przez Radę Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

W Instytucie Transportu Samochodowego pracuje od 1999 r., gdzie zajmował kolejno stanowiska: specjalisty, asystenta, adiunkta, kierownika sekcji, Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości i Rozwoju. Od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2013 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju. Z dniem 1 października 2013 r. został wyznaczony przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej do pełnienia tymczasowej funkcji Kierownika Instytutu Transportu Samochodowego (odpowiednik p.o. dyrektora).

Dr hab. inż. Marcin Ślęzak jest specjalistą z zakresu silników spalinowych, diagnostyki pojazdów i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z motoryzacji. Posiada doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą. Współautor projektów aktów prawnych z dziedziny transportu drogowego. Wykonawca prac studialnych, badawczych i wdrożeniowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów i podsystemów inteligentnych systemów transportowych oraz systemów informatycznych pojazdów.

Kierownik i wykonawca kilkunastu krajowych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym dwóch projektów celowych) oraz wykonawca i ewaluator w międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. „Safeway2School – Integrated System for Safe Transportation of Children to School” – w ramach VII Programu Ramowego UE oraz „Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Autor monografii naukowej pt.: „Wpływ uszkodzeń mechanicznych silników spalinowych na emisję spalin i drgania mechaniczne. Propozycja metodyki diagnozowania” z 2012 r. i współautor książki pt.: „Kompleksowy program zagospodarowania produktów odpadowych wytworzonych podczas eksploatacji środków transportu” z 2001 r. Autor i współautor blisko 70 publikacji na prestiżowych krajowych i międzynarodowych konferencjach, jak FISITA, EUROPEAN KONES CONGRESS oraz  INTERNATIONAL CONGRESS ON COMBUSTION ENGINES (PTNSS), w tym prowadzący i współprowadzący sesje naukowe.

Specjalista z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Posiada kompetencje i uprawnienia audytora wiodącego potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami British Standard Institute i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Członek założyciel towarzystw naukowych, w tym: Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, Inteligentnych Systemów Transportowych – ITS Polska. Wieloletni członek International Science Committee of KONES i członek Zespołu Systemów Eksploatacji Polskiej Akademii Nauk (Wydział IV – Nauk Technicznych, Komitet Budowy Maszyn, Sekcja Podstaw Eksploatacji).

Posiada szereg wyróżnień, w tym laur przyznany przez Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Openhaima z Uniwersytetu w Berkeley w USA oraz Wiceprezydenta FISITA  i EAEC – prof. Guntera Hohla.

Odznaczony „Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę” – postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (2009 r.) oraz Medalem „Zasłużony dla Instytutu Transportu Samochodowego” (2012 r.).