Koniec produkcji Mitsubishi Lancer Evolution

Słab­ną­ca po­pu­lar­ność Mit­su­bi­shi Lan­cer Evo­lu­tion zmu­si­ła pro­du­cen­ta do za­koń­cze­nia pro­duk­cji tego mo­de­lu.

Model po­ja­wił się na rynku w 1992 roku i przez 12 lat pro­duk­cji po­wsta­ło 10 ge­ne­ra­cji tego Mit­su­bi­shi. Obec­na zo­sta­ła wy­pusz­czo­na w 2007 roku i jest do­stęp­na w sprze­da­ży w wer­sjach o mocy od 295 do 400 KM.

Od po­cząt­ku pro­duk­cji sprze­da­no 92 tys. eg­zem­pla­rzy Lan­ce­ra na ro­dzi­mym rynku ja­poń­skim oraz 154 tys. na całym świe­cie. Nie­ste­ty ostat­nio spor­to­wy sedan stra­cił na po­pu­lar­no­ści i w in­ter­ne­cie po­ja­wi­ła się in­for­ma­cja o za­koń­cze­niu pro­duk­cji tego po­jaz­du.

Sa­mo­chód bę­dzie pro­du­ko­wa­ny jesz­cze do końca 2014 roku. Wpraw­dzie krą­ży­ły już po­gło­ski o hy­bry­do­wym na­stęp­cy, ale na razie Mit­su­bi­shi nie pla­nu­je Lan­ce­ra Evo­lu­tion XI.

Źródło: Onet

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997