Jacoby: „Auta na prąd nie będą konkurencyjne”

Zda­niem by­łe­go szefa marki Volvo, Ste­fa­na Ja­co­by’ego, sa­mo­cho­dy elek­trycz­ne nie będą sta­no­wi­ły kon­ku­ren­cji dla aut o na­pę­dzie spa­li­no­wym przez co naj­mniej do 2030 roku.
– „Choć zdaję sobie spra­wę, iż moje po­glą­dy w tej kwe­stii nie są po­pu­lar­ne, to uwa­żam, że ciągu naj­bliż­szych 15 lat auta elek­trycz­ne nie będą sprze­da­wa­ły się w ta­kich ilo­ściach, jak obec­nie sa­mo­cho­dy z na­pę­dem kon­wen­cjo­nal­nym” – po­wie­dział Ja­co­by w wy­wia­dzie udzie­lo­nym por­ta­lo­wi „autocar.co.uk”.

Jego zda­niem, głów­nym po­wo­dem ni­skiej sprze­da­ży mo­de­li elek­trycz­nych jest ich wy­so­ka cena, a także nie­wiel­ki za­sięg. Do­dat­ko­wym pro­ble­mem jest nie­wiel­ki za­sięg oraz pro­ble­my z cza­so­chłon­nym uzu­peł­nia­niem ener­gii.

Ja­co­by do­strze­ga jed­nak po­ten­cjał tech­no­lo­gii hy­bry­do­wej, wska­zu­jąc na nie­wiel­kie zu­ży­cie pa­li­wa oraz emi­sję CO2. Jego zda­niem, to wła­śnie takie auta będą do­mi­no­wa­ły w przy­szło­ści.

Motofakty.pl