Opel Adam Cabrio w 2014 roku

Jak in­for­mu­je por­tal „autocar.co.uk”, w 2014 roku na eu­ro­pej­skim rynku za­de­biu­tu­je Opel Adam w wer­sji z otwar­tym da­chem.
Po­jazd ten bę­dzie głów­nym ry­wa­lem Fiata 500C. Nie tylko ze wzglę­du na zbli­żo­ne wy­mia­ry nad­wo­zia, lecz rów­nież spo­sób otwie­ra­nia dachu. Auto nie bę­dzie bo­wiem kla­sycz­nym ka­brio­le­tem. Po­szy­cie dachu ma się bo­wiem od­su­wać po słup­kach peł­nią­cych rolę „szyn”. Ca­łość bę­dzie ste­ro­wa­na elek­trycz­nie.

Pod wzglę­dem za­sto­so­wa­nych jed­no­stek na­pę­do­wych, Adam Ca­brio bę­dzie ko­rzy­stał z tych sa­mych sil­ni­ków, jakie są sto­so­wa­ne w od­mia­nie hatch­back, czyli ben­zy­no­wych mo­to­rów o po­jem­no­ściach 1.2 oraz 1.4-li­tra.

Motofakty.pl

Fot. Opel


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997