Interpelacja nr 37831

Do ministra infrastruktury, ministra rozwoju i technologii, ministra sprawiedliwości

w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia uregulowań prawnych w przedmiocie rynku odszkodowawczego

Zgłaszający: Piotr Sak

Data wpływu: 15-12-2022

Jak wskazują inicjatorzy przedmiotowego wystąpienia, obecnie obowiązujące przepisy prawa, w odróżnieniu do uregulowań dotyczących kancelarii adwokackich, radcowskich, doradców podatkowych itp., nie przewidują warunków powstawania kancelarii odszkodowawczych. Przedmiotowa działalność nie jest obwarowana wymaganiami co do podmiotów, przez które może być prowadzona, ich kwalifikacji, ponadto ww. działalność nie podlega nadzorowi. Implikuje to sytuacje, w których działalność związaną z dochodzeniem odszkodowań prowadzą osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tej materii. Podkreślenia wymaga, iż doradztwo odszkodowawcze wymaga posiadania zaawansowanej wiedzy i doświadczenia praktycznego obejmującego wiele dziedzin, dlatego wykonywanie takiego zawodu nie powinno pozostawać poza regulacją prawną.

Zgodnie z postulatami uzasadnione jest stworzenie w tym zakresie regulacji prawnych. Przykładowym sposobem rozwiązania wskazanego problemu byłoby wprowadzenie licencji doradcy odszkodowawczego, a więc stworzenie zawodu doradcy odszkodowawczego, opisanie reguł i warunków, których posiadanie byłoby konieczne do uzyskania ww. licencji, procedury egzaminacyjnej, właściwego rejestru doradców. Ponadto należałby rozważyć kwestię nadzoru nad tym zawodem, odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nie należy jednak zapominać, że kancelarie takie mają źródło swojej działalności w nadużyciach głównie firm ubezpieczeniowych, bez których po prostu by nie powstawały. Tym samym wskazane są m.in. regulacje wzmacniające poszkodowanego i jego reprezentanta, jakim jest zazwyczaj serwis naprawczy, ograniczając w ten sposób masowe i uporczywe spory sądowe dotyczące tej samej tematyki.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy planowane jest wprowadzenie regulacji prawnych mających za przedmiot działalność doradztwa odszkodowawczego?
  2. Kiedy planowane są konsultacje publiczne w tej sprawie oraz jaka jest planowana data wprowadzenia rozwiązań?
  3. Jakie regulacje planowane są w zakresie ochrony poszkodowanych?
  4. Czy prace uwzględniają ochronę przedsiębiorców z sektora napraw MŚP, którzy poprzez upoważnienie do rozliczenia bezgotówkowego reprezentują poszkodowanego w sposób profesjonalny bez dodatkowych kosztów spotykanych w kancelariach odszkodowawczych? Obecnie wiele takich firm, chroniąc swoich klientów, ceduje na siebie roszczenie jako rzeczywisty wykonawca naprawy, a następnie, popadając w kłopoty finansowe, wiele lat dochodzi należnej zapłaty.
  5. Czy są planowane regulacje w zakresie skutecznej mediacji przedsądowej dla szkód powtarzających się?
  6. Względnie czy ministerstwo dostrzega problem i rozważa nowelizację w innym zakresie niż postulowany wyżej?