Interpelacja nr 37830

Do ministra sprawiedliwości, ministra finansów, ministra infrastruktury

w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących regulacji prawnych w kwestii obliczania wysokości odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu

Zgłaszający: Piotr Sak

Data wpływu: 15-12-2022

Znaczącym elementem pełnej kompensacji powstałej szkody jest roszczenie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu. W związku w powyższym w praktyce działalności zakładów ubezpieczeń, rzeczoznawców samochodowych oraz biegłych sądowych przy szacowaniu wysokości rynkowego ubytku wartości wykorzystuje się instrumenty techniczne oraz programy komputerowe, które umożliwiają dokonanie oszacowania, biorąc za podstawę uśrednione dane dotyczące cen pojazdów i właściwe wzory matematyczne.

Jak wskazują interesariusze, od kilku lat najpopularniejszym narzędziem obliczania utarty wartości handlowej jest program ekspercki, tj. instrukcja określania rynkowego ubytku wartości pojazdów nr 1/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. zatwierdzona w dniu 12 lutego 2009 r. i instrukcja określania wartości pojazdów nr 1/2016 r. zatwierdzona w dniu 17 maja 2016 r. uchwałami zarządu głównego do stosowania w stowarzyszeniu rzeczoznawców samochodowych Ekspertmot i w Komputerowym Systemie Info-Ekspert/SRTSiRD.

Osoby będące inicjatorami przedmiotowego wystąpienia wskazują na podstawie zdobytego doświadczenia i wiedzy w zakresie likwidacji szkód oraz obliczania ich wartości, iż przedmiotowy program jest nieaktualny i daje nieadekwatne wyniki w odniesieniu do realiów rynkowych. Ponadto interesariusze relacjonują, iż stosowanie innych metod do dokonania ww. wyliczeń jest negowane i odrzucane przez ubezpieczycieli, w związku z czym należy stwierdzić, iż działania Komisji Nadzoru Finansowego i rzecznika finansowego w zakresie lobbowania systemu Info-Ekspert mają charakter monopolistyczny i wykluczający pozostałe systemy. Specjaliści w zakresie rzeczoznawstwa wskazują, iż wybór metody wyliczenia rynkowego ubytku wartości powinien opierać się na konkretnym kazusie, tak aby system ten był adekwatny do zakresu i przedmiotu szkody, co implikować będzie uzyskaniem realnej wartości szkody.

Należy wskazać, iż alternatywne metody obliczeniowe zostały opracowane albo zaadaptowane do realiów polskiego rynku przez inne instytucje lub stowarzyszenia rzeczoznawcze.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy planowane jest wprowadzenie zmian legislacyjnych ukierunkowanych na wprowadzenie regulacji umożliwiającej dokonywanie szacunku rynkowego ubytku wartości w oparciu o dostępne metody i programy eksperckie?
  2. Czy ministerstwo widzi potrzebę przeprowadzenia szkoleń lub przesłania publikacji w tym zakresie do sądów rejonowych i okręgowych?
  3. Względnie czy ministerstwo dostrzega wskazaną problematykę i planuje optymalizację przepisów i procedur w innym zakresie, aniżeli komunikowano powyżej?