Ford Ka wciąż produkowany w Tychach

Ford po­sta­no­wił prze­dłu­żyć umowę z Fia­tem do­ty­czą­cą pro­duk­cji swo­je­go naj­mniej­sze­go mo­de­lu, Ka, w pol­skiej fa­bry­ce w Ty­chach. We­dług no­wych usta­leń, auto bę­dzie tam wy­twa­rza­ne przy­naj­mniej do 2016 roku.
Przy­po­mnij­my, że pierw­sze Fordy Ka za­czę­ły zjeż­dżać z taśm mon­ta­żo­wych ty­skich za­kła­dów 4 lata temu i była wy­ni­kiem umowy za­war­tej po­mię­dzy kon­cer­na­mi Ford oraz Fiat w 2005 roku. Wstęp­nie prze­wi­dy­wa­ła ona pro­duk­cję Ka do 2013 roku, zaś w ostat­nich mie­sią­cach mó­wi­ło się o prze­nie­sie­niu jej do fa­bry­ki Forda w Ru­mu­nii.

Osta­tecz­nie jed­nak udało się osią­gnąć po­ro­zu­mie­nie i model Ka w dal­szym ciągu bę­dzie wy­twa­rza­ny w Pol­sce. – „Ford Ka zo­sta­nie w Pol­sce. Bę­dzie­my pro­du­ko­wać ten model do 2016 roku.” – po­wie­dział „Dzien­ni­ko­wi Ga­ze­cie Praw­nej” Rafał Grza­nec­ki, rzecz­nik pra­so­wy Fiat Auto Po­land.

Dzię­ki de­cy­zji ame­ry­kań­skie­go pro­du­cen­ta, pracę za­cho­wa około 400 pra­cow­ni­ków za­kła­dów w Ty­chach.

Motofakty.pl, Autor: (pp) źródło: Dziennik Gazeta Prawna


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997