AUTOEVENT 2013 – podsumowanie

Konstruktywnie i kooperatywnie w Zawierciu

W dniach 11-13 czerwca 2013 r. w Zawierciu odbyła się dziewiąta edycja największej w Polsce konferencji dla przemysłu motoryzacyjnego, czyli AutoEvent 2013. Organizatorem tego wydarzenia jest Polska Izba Motoryzacji.

Tegoroczna edycja potwierdziła, że to konferencja rangi międzynarodowej. Obok najliczniejszej grupy Polaków gościliśmy przedstawicieli firm z Włoch, Czech, Słowacji i Portugalii. W konferencji wzięło udział ponad 250 osób, odbyło się ponad 300 rozmów kooperacyjnych B2B. Obok znanej już, towarzyszącej konferencji wystawie branżowej, po raz pierwszy pojawiło się „miasteczko naukowe”, gdzie prof. Michał Basista (IPPT PAN) wraz z grupą naukowców prezentowali wyniki badań zakończonego projektu „materiały ceramiczne i kompozytowe dla przemysłu motoryzacyjnego”. Jak co roku, rozstrzygnięto dwa plebiscyty w kategoriach „Menedżer Roku” oraz „Inwestycja Roku.

Zawiercie –  miasto, w którym rozkręca się biznes

Dzień, przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji, Prezydent Miasta Zawiercie Ryszard Mach, zaprosił uczestników na spotkanie wieczorne:
– Mam niezwykłą przyjemność powitać Państwa na jednej z najważniejszych imprez branży motoryzacyjnej w Polsce. Jako gospodarz Zawiercia jestem niezmiernie dumny z tego, że branża motoryzacyjna jest zainteresowana naszym miastem i widzi szansę swojego rozwoju w Zawierciu – w mieście, w którym rozkręca się biznes.
Jestem przekonany, że czas spędzony w Zawierciu pozostanie na długo w Państwa pamięci, a program, jaki przygotowaliśmy, odzwierciedli jurajski charakter naszego miasta. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla Państwa interesującym doświadczeniem – mówił Ryszard Mach, Prezydent Zawiercia podczas powitania gości.
Aby uczestnicy mogli lepiej poznać potencjał gospodarczy miasta przygotowano prezentację na temat Strefy Aktywności Gospodarczej, w tym terenów inwestycyjnych, przybliżono plany związane z długofalowym rozwojem miasta
i mechanizmy wspierające potencjalnych inwestorów. Gospodarczą ofertę przybliżył Wojciech Dziąbek, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.
Podczas tego wydarzenia, które miało typowo regionalny charakter (biznesowy również), była okazja do degustacji regionalnych potraw i napojów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przejazdy samochodami off roadowymi po zawierciańskiej Podstrefie Ekonomicznej.

Tegorocznemu AutoEventowi przyświecało hasło „Motoryzacja na świecie ma się świetnie ale dlaczego w UE jest inaczej? Czy w perspektywie 10-20 lat grozi nam likwidacja przemysłu motoryzacyjnego w UE?”. Pierwszy panel dyskusyjny, poprzedzony wystąpieniem Profesora Witolda Orłowskiego, Głównego Doradcy Ekonomicznego PricewaterhouseCoopers, wzbudził olbrzymie zainteresowanie Ekspresja moderatora prowadzącego tę część konferencji Luka Palmena, Prezesa Zarządu InnoCo Sp. z o.o. pobudzała wszystkich do działania, w tym pracy w podgrupach. Niezwykle żywa dyskusja pozwoliła usystematyzować największe bolączki firm operujących w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce,  do których można zaliczyć m.in. problemy związane z kompetencjami zawodowymi, trudności we współpracy z władzami lokalnymi. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytania: czy jest szansa na nowe instrumenty wsparcia, dostosowane do potrzeb przedsiębiorców?; Polska południowa „Zagłębiem Motoryzacji” – czy powinniśmy zastosować politykę rozprzestrzeniania nowych inwestycji na terenie całego kraju?; czy Polska jest nadal krajem o szczególnych kompetencjach dla rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w Unii Europejskiej?. Poruszanym zagadnieniom z uwagą przysłuchiwali się goście z zagranicy, którzy planują inwestycje na obszarze Rzeczpospolitej.

Atrakcyjność inwestycyjna – brakuje determinacji
Podczas AutoEvent-u 2013 przedstawiciele sektora motoryzacji dokonali oceny skuteczności polskiej polityki gospodarczej, wobec wyzwań stojących przed firmami tego sektora, na przestrzeni najbliższych pięciu lat. Pod lupę wzięto instrumenty skierowane do potencjalnych inwestorów, a także warunki inwestycyjne i warunki prowadzenia działalności. Żółtą kartkę otrzymały działania skierowane do producentów pojazdów szukających lokalizacji dla nowej inwestycji. Zdaniem uczestników debaty, polskie instytucje zbyt słabo starają się zdobyć względy inwestorów. Dla przykładu słowackie i węgierskie samorządy dają do zrozumienia, że im zależy bardziej. Zwrócono jednak uwagę na to, iż w całym łańcuchu wartości, coraz to istotniejszą rolę odgrywają dostawcy i poddostawcy. Firmy te są dzisiaj silnie reprezentowane w Polsce. Ich przedstawiciele widzą przyszłość krajowej motoryzacji przede wszystkim w określonych niszach. Dlatego warto w tym zakresie kontynuować debatę na styku agend rządowych i sektora motoryzacji.
Na szczególną uwagę zasługuje procedura od pierwszego kontaktu z potencjalnym inwestorem do uruchomienia zakładu. Zdaniem uczestników AutoEventu, inwestorzy oceniają ten czas od 24 do 26 miesięcy. Każdy dzień skróconej procedury jest atutem w procesach negocjacyjnych i znacznie poprawi atrakcyjność inwestycyjną Polski na tle innych krajów. Dlatego zaleca się coroczną analizę procedur administracyjno-prawnych dla nowych inwestycji, dokonanie usprawnień oraz stworzenie katalogu dobrych praktyk dla samorządów lokalnych.
Żółtą kartę otrzymały również samorządy lokalne za dwuznaczne zachowanie wobec firm. Jako nowy inwestor w danym mieście, firmy mogą liczyć na skuteczną współpracę. Jednak przy powtórnej inwestycji okazuje się, że firmy muszą przejść przez „normalną” żmudną ścieżkę administracyjną.
Natomiast najwięcej uwag padało pod adresem rządu za zwlekanie z decyzją o przyszłości specjalnych stref ekonomicznych. Otóż w procesie podejmowania decyzji lokalizacyjnych kolejnych projektów u dostawców i poddostawców, w centralach firm patrzą na całość pakietu zachęt. Dyrektorzy zakładów lokowanych na terenach specjalnych stref ekonomicznych obecnie stracili poważną kartę w grze o kolejne projekty.

Na pytanie: czy polska oferta inwestycyjna jest ciągle atrakcyjna dla przemysłu motoryzacyjnego, uczestnicy wskazali na następujące priorytety, które wymagają pilnej uwagi:
Edukacja i rynek pracy:
•    Edukacja na poziomie szkół zawodowych i technicznych: uruchomienie modularnego kształcenia z uwzględnieniem praktyk w firmach. Głos sektora motoryzacji potrzebny jest w debacie o przyszłości szkół zawodowych i technicznych w Polsce.
•    Edukacja na poziomie uczelni wyższych: intensyfikowanie dialogu między przedstawicielami kierunków technicznych a przedsiębiorstwami w zakresie wdrożenia programów przygotowania przyszłych inżynierów do pracy w motoryzacji.
•    Lokalne pakty zatrudnienia: firmy motoryzacyjne coraz częściej angażują się
w szkolenia nowych pracowników. Coraz trudniej znaleźć ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Dodatkowe koszty obciążają budżety firm i osłabiają ich pozycję.
Z drugiej strony przewidziane są kolejne środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty szkoleniowe w okresie 2014-2020. Firmy apelują o skoordynowanie działań na poziomie lokalnym, aby zapobiec marnotrawstwu środków na ogólne szkolenia.
Prawo:
•    Stabilny system podatkowy: jednoznaczne interpretacje zapisów prawa podatkowego.
•  Elastyczny Kodeks Pracy: zmiany w  „Kodeksie Pracy” i „Ustawie o Związkach Zawodowych” oraz „Ustawie o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców” stanowią początek większego procesu uelastycznienia rynku pracy w Polsce. Głos sektora motoryzacji potrzebny jest w debacie dotyczącej nowych instrumentów rynku pracy, które pozwolą elastycznie zareagować na zmiany w skali światowej w motoryzacji.
•  Połączenie polityki ochrony środowiska oraz wymogów wobec firm wynikających z ustaw z finansowymi instrumentami wsparcia, które honorują podjęte działania inwestycyjne: sektor motoryzacji stawia na innowacyjne procesy produkcji, jednocześnie zwraca uwagę na skuteczne zarządzanie zasobami, w tym energią i materiałami. Przewidując odpowiednie nakłady w tym zakresie na najbliższe lata, firmy oczekują rzetelnej współpracy z samorządami lokalnymi i agencjami rządowymi.
Finanse:
•  Motoryzacja postrzegana jest w innych krajach jako istotny napęd rozwoju gospodarczego i inicjator nowych technologii dla krajowej gospodarki. W związku
z tym, przy każdej poważniej inwestycji prowadzone są negocjacje dotyczące rządowego wsparcia finansowego, które przekonują inwestora do podjęcia ostatecznej decyzji. W Polsce brak jest stosownych rynkowych instrumentów finansowych, które pozwolą polskim firmom motoryzacyjnym dokonywać kapitałochłonnych inwestycji.
Dlatego podczas tej gorącej dyskusji z pewnością zabrakło głosów sektora bankowego. Czyżby ich nieobecność świadczyła o ignorancji przemysłu motoryzacyjnego? Czy raczej motoryzacja jest zbyt niebezpiecznym a może zbyt kapitałochłonnym sektorem dla banków?

Ważnym zagadnieniem poruszonym podczas trzydniowego spotkania branżowego w Zawierciu było zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Dyskutowano również o tym,  czy w motoryzacji osiągnięto granice możliwości oszczędzania. Wśród uczestników AutoEventu dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane nowoczesne materiały i technologie, które są szansą dla rodzimego sektora motoryzacyjnego.

Nagrody Przemysłu Motoryzacyjnego – Plebiscyt 2013

Wzorem lat ubiegłych również w tym roku zostały rozstrzygnięte plebiscyty w kategoriach „Menedżer Roku” oraz „Inwestycja Roku”.

W tym roku nagrodę w kategorii „Menedżer Roku” za działania na rzecz stworzenia i integracji Grupy PLASTIC OMNIUM AUTO W POLSCE otrzymał Pan Aleksander Czajka.

Pan Aleksander Czajka,  podczas swojej 13 – letniej kariery w sektorze Automotive    zawsze wyznawał zasadę, że za sukcesem firmy stoi praca i zaangażowanie całego zespołu ludzi. To przekonanie oraz odniesione sukcesy zostały docenione i w roku 2012 doprowadziły do powierzenia mu stanowiska Dyrektora Krajowego Grupy Plastic Omnium Auto. W swojej dotychczasowej bogatej karierze menedżerskiej Pan Aleksander pełnił  funkcję  Członka Zarządu Plastal Sp. z o.o., w której był głównym katalizatorem zmian, co pozwoliło firmie na wyjście ze stanu upadłości. Przeprowadził szereg działań naprawczych takich jak wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania i optymalizacji produkcji, systemów zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu przeprowadził firmę przez trudny okres zapaści, podejmując się roli integratora i tworząc silną organizację, która dziś obejmuje trzy zakłady produkcyjne Plastic Omnium Auto w Polsce. Przeprowadził transfer technologiczny i wdrożył standardy Plastic Omnium Auto do organizacji krajowej dostosowując je do wymagań Grupy. Aleksander Czajka zawsze stawia na współpracę w zespole i wykorzystanie kompetencji oraz potencjału tkwiącego w pracownikach. Jest liderem zmian i ambitnie realizuje plan strategiczny firmy zakładający wzrost wyniku operacyjnego o 300%  do roku 2016 w stosunku do prognozy roku 2013. W wyniku takiego podejścia, Zarząd Grupy Plastic Omnium zdecydował o relokacji produkcji z części zakładów europejskich do Polski. Jego inicjatywy i zaangażowanie sprawiły, że przyczynił się do zbudowania wizerunku Polski jako dobrego miejsca do inwestowania, a Grupy Plastic Omnium Auto jako partnera światowych liderów branży motoryzacyjnej.

Kolejna nagroda w kategorii „Inwestycja Roku” trafiła do firmy Pilkington Automotive Poland za wybudowanie nowego zakładu i uruchomienie produkcji szyb samochodowych w Chmielowie. Nowa fabryka Pilkington Automotive Poland to inwestycja o łącznej wartości 450 milionów złotych, zlokalizowana na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Projekt inwestycyjny zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych uznała budowę fabryki szyb samochodowych Pilkington Automotive w Chmielowie za największą zagraniczną inwestycję roku 2011. W fabryce produkowane są przednie szyby samochodowe dla marek General Motors, Ford, Volkswagen, Fiat, a także szyby do samochodów ciężarowych – MAN, DAF, Mercedes i Volvo. Docelowo fabryka będzie produkowała 2 miliony sztuk szyb przednich i ok. 5 milionów szyb hartowanych bocznych i tylnych do samochodów osobowych i ciężarowych. W nowym zakładzie o powierzchni 30 tys. m2 działają dwie innowacyjne linie do produkcji szyb laminowanych, w technologii APBL LEL i BOX TF. Do końca 2014 r. uruchomione zostaną kolejne linie – do hartowania szkła w technologii 2DFB oraz do enkapsulacji szyb samochodowych. Uruchomienie fabryki w Chmielowie to szansa na spadek bezrobocia w regionie.

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,

Polska Izba Motoryzacji składa serdeczne podziękowania za udział w IX Dorocznej Konferencji Przemysłu Motoryzacyjnego AutoEvent 2013, która odbyła się w dniach 11-13 czerwca 2013 roku w Zawierciu.

Tak duża liczba znaczących gości, w tym właśnie Państwa świadczy o potrzebie kontynuacji działań prowadzonych przez Polską Izbę Motoryzacji na rzecz całego sektora motoryzacyjnego. Jednym z istotnych elementów przedsięwzięć Izby jest właśnie coroczna konferencja o nazwie AutoEvent, która – jak uzmysławia tegoroczne wydarzenie – cieszy się rosnącym zainteresowaniem z roku na rok.
Myślę, że spędzony wspólnie czas podtrzymał dotychczasowe kontakty biznesowe a być może zaowocował nowymi.

Jeszcze raz Serdecznie Dziękuję.

Z Poważaniem,

Roman Kantorski
Prezes
Polskiej Izby Motoryzacji


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997