Auto napędzane powietrzem trafi do produkcji

Sa­mo­chód na­pę­dza­ny po­wie­trzem sta­nie się rze­czy­wi­sto­ścią? Peu­ge­ot i Ci­tro­en za­mie­rza­ją wpro­wa­dzić do pro­duk­cji tech­no­lo­gię Hy­brid Air.

Na te­go­rocz­nym sa­lo­nie sa­mo­cho­do­wym mo­gli­śmy oglą­dać hy­bry­do­wy model C3 Hy­brid Air. Tech­no­lo­gia ta stwo­rzo­na przez kon­cern PSA Peu­ge­ot Ci­tro­en opie­ra się na po­łą­cze­niu sil­ni­ka ben­zy­no­we­go, sys­te­mu ma­ga­zy­no­wa­nia ener­gii w for­mie sprę­żo­ne­go po­wie­trza, ze­spo­łu skła­da­ją­ce­go się z dwóch sil­ni­ków-pomp hy­drau­licz­nych i au­to­ma­tycz­nej skrzy­ni bie­gów wy­ko­rzy­stu­ją­cej prze­kład­nię pla­ne­tar­ną.

Do­stęp­ne są 3 tryby dzia­ła­nia: Tryb Po­wietrz­ny – przy ze­ro­wej emi­sji, Tryb Ben­zy­no­wy – gdy dzia­ła tylko sil­nik ciepl­ny oraz Tryb Kom­bi­no­wa­ny – który su­mu­je moc sil­ni­ka ben­zy­no­we­go z mocą na­pę­du sprę­żo­nym po­wie­trzem.

W wa­run­kach dro­go­wych moż­li­we jest ob­ni­że­nie zu­ży­cia pa­li­wa do po­zio­mu 2 l/100 km, dla miej­skich sa­mo­cho­dów. W wa­run­kach jazdy miej­skiej, zu­ży­cia pa­li­wa zmniej­sza się o 45 proc.

Pro­du­cent zde­cy­do­wał się wpro­wa­dzić ten no­wo­cze­sny sys­tem do pro­duc­kji. Na po­czą­tek trafi do mo­de­lu seg­men­tu B. Na­stą­pi to jed­nak naj­wcze­śniej w 2016 roku.

Onet.pl, Źródło: Peugeot