PILOTAŻ DLA SZKÓŁ – Zapraszamy do współpracy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do aktywnego zaangażowania się w realizację projektu Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego szczególnie przedstawicieli szkół kształcących w zawodach branży motoryzacyjnej, którym bliska jest potrzeba działania na rzecz poprawy jakości kształcenia i dostosowania poziomu kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w zawodach branży motoryzacyjnej.

W okresie II półrocza roku szkolnego 2018/2019 zaplanowano przeprowadzenie pilotażu Modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu, a w okresie maj, czerwiec 2019 r.
–  także Zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego.

Oczekujemy, że w okresie pilotażu, w ramach współpracy będziemy mogli zgromadzić uwagi i opinie dotyczące realizacji praktycznej nauki zawodu w Państwa szkole. Jednocześnie planujemy powołanie koordynatorów, których zadaniem będzie monitorowanie przebiegu pilotażu modelowego programu w szkołach danego województwa oraz opracowanie na podstawie zebranych uwag raportu z monitorowania. Opracowane raporty oraz uwagi rekomendacje ze spotkań ekspertów i autorów będą podstawą do wypracowania rekomendacji do zmian w prawie oświatowym.

W następnych etapach projektu zostanie opracowane narzędzie do monitorowania jakości kształcenia zawodowego, które również zostanie przekazane szkołom kształcącym w zawodach branży motoryzacyjnej celem wdrożenia do praktyki szkolnej.

Mamy nadzieję, że efektem zaplanowanych w projekcie działań będzie znaczące podniesienie jakości kształcenia zawodowego w branży motoryzacyjnej.

Z góry serdecznie dziękuję za zaangażowanie oraz zapraszam do współpracy

Z poważaniem

Roman Kantorski
Prezes Polskiej Izby Motoryzacji

Deklarację prosimy wysłać na adres biura

Polska Izba Motoryzacji

ul. Grażyny 13

02-548 Warszawa

lub email: sekretariat@pim.org.pl