Zakończenie oceny wniosków złożonych w konkursie 2/1.2/2018 w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy: INNOMOTO

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena merytoryczna projektów złożonych w ramach konkursu 2/1.2/2018 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program INNOMOTO.

Spośród 46 wniosków, które wpłynęły w ramach programu sektorowego INNOMOTO, dokonano oceny merytorycznej 37 wniosków, z czego:

Dnia 18 grudnia 2018 r. do dofinansowania zostało wybranych 13 projektów, zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Łączna kwota dofinansowania dla ww. projektów wynosi 88 295 365,57 PLN.
Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z §10 ust. 1 Regulaminu konkursu, pisemnie poinformuje każdego z Wnioskodawców o wynikach oceny jego Projektu. Przedmiotowa informacja nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

lista_rankingowa_INNOMOTO_2018