Wołga powraca? Nowy projekt

W in­ter­ne­cie po­ja­wił się pro­to­typ pre­zen­tu­ją­cy no­wo­cze­sne spoj­rze­nie na kla­sy­ka mo­to­ry­za­cji – oto ro­syj­ska duma w nowej wer­sji, czyli Wołga 2014.

Ujaw­nio­ny sa­mo­chód mógł­by z po­wo­dze­niem kon­ku­ro­wać z naj­bar­dziej luk­su­so­wy­mi mo­de­la­mi na rynku. Wołga nowej ge­ne­ra­cji cha­rak­te­ry­zu­je się bo­wiem płyn­ny­mi kształ­ta­mi i atrak­cyj­nym fron­tem. Mo­że­my do­strzec agre­syw­ny grill oraz LED-owe re­flek­to­ry.

Nowa Wołga zo­sta­ła wy­po­sa­żo­na także w drzwi pa­sa­żer­skie otwie­ra­ne w prze­ciw­nym kie­run­ku niż tra­dy­cyj­nie.

Napęd po­cho­dzi od 3,2-li­tro­we­go sil­ni­ka pro­du­ku­ją­ce­go 296 KM, który współ­pra­cu­je z 6-bie­go­wą prze­kład­nią.

Pro­po­zy­cja ro­syj­skich de­si­gne­rów jest bar­dzo cie­ka­wa, ale na razie nie ma żad­nych ofi­cjal­nych in­for­ma­cji o wpro­wa­dza­niu jej do pro­duk­cji, a szko­da.

Zobacz galerię

Autor: mk
Źródło: Onet


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997