Więcej nowych aut w Polsce

Licz­ba nowo za­re­je­stro­wa­nych sa­mo­cho­dów oso­bo­wych w czerw­cu w Pol­sce wy­nio­sła 25 203 sztu­ki, tj. wzro­sła o 8,0 proc. rok do roku – wy­ni­ka z sza­cun­ków eu­ro­pej­skie­go sto­wa­rzy­sze­nia pro­du­cen­tów mo­to­ry­za­cyj­nych ACEA.

W okre­sie sty­czeń-czer­wiec licz­ba za­re­je­stro­wa­nych sa­mo­cho­dów spa­dła wzglę­dem ana­lo­gicz­ne­go okre­su ubie­głe­go roku o 0,8 proc. do 147 487 sztuk.

Onet.pl, Autor: ms
Źródło: PAP


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997