W Tychach będą produkowane silniki najnowszej generacji

Ge­ne­ral Mo­tors za­in­we­stu­je w Pol­sce. W Ty­chach będą pro­du­ko­wa­ne sil­ni­ki naj­now­szej ge­ne­ra­cji. Kon­cern ma wes­przeć bu­do­wę no­wo­cze­snej fa­bry­ki.

Roz­mo­wy władz mia­sta z jego kra­jo­wy­mi przed­sta­wi­cie­la­mi za­koń­czy­ły się suk­ce­sem, po­in­for­mo­wał dziś w Nowym Sączu wi­ce­pre­mier i mi­ni­ster go­spo­dar­ki Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski.

Bu­do­wa po­trwa około 5 lat. Koszt tego przed­się­wzię­cia to ponad 1,5 mi­liar­da zło­tych, czyli ok. 400 mi­lio­nów euro.

Cie­szy nas, że za­gra­nicz­ni in­we­sto­rzy mają coraz więk­sze za­ufa­nie do na­sze­go kraju do­da­je wi­ce­pre­mier. To jest nie tylko szan­sa na utrzy­ma­nie miejsc pracy ale także na zwięk­sze­nie za­trud­nie­nia.

Pracę w fa­bry­ce może zna­leźć około 200 osób. Sil­ni­ki by­ły­by bu­do­wa­ne od pod­staw. Do Ty­chów tra­fia­ły­by od­le­wy, a cała ob­rób­ka aż do go­to­we­go sil­ni­ka by­ła­by ro­bio­na na miej­scu w roz­bu­do­wa­nej fa­bry­ce po Isuzu.

Onet.pl, Źródło: IAR