Volvo kończy produkcję modelu C70

Volvo za­koń­czy pro­duk­cję mo­de­lu C70. Przy­czy­ną była zbyt niska sprze­daż. Czego mo­że­my spo­dzie­wać się w za­mian?

Volvo C70 zo­sta­ło wpro­wa­dzo­ne do pro­duk­cji w 1997 roku, a druga ge­ne­ra­cja po­ja­wi­ła się trzy lata póź­niej. Obec­nie ten dwu­drzwio­wy model jest sprze­da­wa­ny w spe­cjal­nej wer­sji C70 Li­mi­ted Edi­tion, ale na po­cząt­ku przy­szłe­go roku sa­mo­chód znik­nie z linii mon­ta­żo­wych fa­bry­ki Volvo.

Jak twier­dzi pro­du­cent, na­stęp­ca na­dej­dzie tak szyb­ko, jak to tylko moż­li­we. Nowy model bę­dzie ba­zo­wał na atrak­cyj­nym mo­de­lu Con­cept Coupe, który mo­gli­śmy oglą­dać na te­go­rocz­nym sa­lo­nie sa­mo­cho­do­wym we Frank­fur­cie. Pro­to­typ po pre­zen­ta­cji ze­brał bar­dzo po­chleb­ne opi­nie, dla­te­go też jest szan­sa, że no­wość Volvo bar­dziej przy­pad­nie do gustu klien­tom.

Autor: mk
Źródło: Onet


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997