Te auta okazały się finansową porażką

Z za­ło­że­nia każdy nowy sa­mo­chód ma być ryn­ko­wym suk­ce­sem, a pro­du­cen­ci za wszel­ką cenę sta­ra­ją się spro­stać gu­stom klien­tów. Nie­ste­ty, prze­mysł mo­to­ry­za­cyj­ny ma też swoją ciem­ną stro­nę. W hi­sto­rii znaj­dzie­my przy­kła­dy aut, które przy­czy­ni­ły się do ogrom­nych strat dla pro­du­cen­tów.

Zbyt kosz­tow­ny oka­zu­je się czę­sto sam pro­ces opra­co­wa­nia oraz wpro­wa­dze­nie no­we­go mo­de­lu na rynek.

Oto mo­de­le, które oka­za­ły się fi­nan­so­wą po­raż­ką. Ba­da­nia w tym kie­run­ku zo­sta­ły prze­pro­wa­dzo­ne przez firmę Ber­ste­in­Re­se­arch.

Zobacz galerię

Źródło: Onet