Spór o import Seatów do Polski

Klien­ci, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się w tym roku na zakup no­we­go auta marki Seat, naj­praw­do­po­dob­niej będą zmu­sze­ni zmie­nić swoje plany. Wszyst­ko z po­wo­du prze­dłu­ża­ją­ce­go się kon­flik­tu po­mię­dzy obec­nym im­por­te­rem, a wła­dza­mi Seata.
Przy­po­mnij­my, że ofi­cjal­na sprze­daż Se­atów w na­szym kraju roz­po­czę­ła się w 1993 roku. Od sa­me­go po­cząt­ku była ona pro­wa­dzo­na przez po­śred­ni­ka Hisz­pa­nów, pol­ską firmę Ibe­ria Motor Com­pa­ny. W naj­lep­szych dla Seata la­tach, sprze­daż aut hisz­pań­skie­go pro­du­cen­ta się­ga­ła w Pol­sce nawet ponad 10 tys. sztuk rocz­nie, co da­wa­ło udział w rynku na po­zio­mie 3%.

Wraz z roz­wo­jem kon­cer­nu Volks­wa­gen, do któ­re­go na­le­ży Seat, w Pol­sce, hisz­pań­ska marka dą­ży­ła do uzy­ska­nia wy­łącz­no­ści na sprze­daż pro­du­ko­wa­nych przez sie­bie po­jaz­dów. Wła­dzie nie­miec­kiej firmy chcia­ły prze­jąć kon­tro­lę nad sie­cią sprze­da­ży aut wszyst­kich swo­ich pro­du­cen­tów.

Przed­sta­wi­cie­le Ibe­ria Motor Com­pa­ny za­pro­po­no­wa­li, że od­stą­pią od im­por­tu tych sa­mo­cho­dów za cenę, która była nie do przy­ję­cia dla władz Seata. W 2011 roku ze­rwa­no umowę z Ibe­rią, zaś okres wy­po­wie­dze­nia wy­no­si 3 lata. Volks­wa­gen przy­go­to­wał się już do włą­cze­nia Seata do wła­snej spół­ki im­por­tu­ją­cej sa­mo­cho­dy do Pol­ski. Tym­cza­sem spra­wa tra­fi­ła do sądu, który za­de­cy­do­wał, że do czasu za­koń­cze­nia po­stę­po­wa­nia im­port aut marki Seat zo­sta­nie wstrzy­ma­ny.

Naj­bar­dziej ucier­pią na tym di­le­rzy zaj­mu­ją­cy się sprze­da­żą po­jaz­dów hisz­pań­skie­go pro­du­cen­ta. Obec­nie, w na­szym kraju znaj­du­je się jesz­cze około 300 aut marki Seat cze­ka­ją­cych na swo­ich wła­ści­cie­li. Nie­wy­klu­czo­ne, że będą to je­dy­ne po­jaz­dy tego pro­du­cen­ta, jakie zo­sta­ną sprze­da­ne w Pol­sce w 2013 roku. Rok wcze­śniej sprze­da­no ich około 2 ty­się­cy.

Motofakty.pl, Autor: (pp)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997