Spada liczba aut kupowanych na kredyt

Jak po­in­for­mo­wa­ła „Pol­ska Agen­cja Pra­so­wa”, w I kwar­ta­le 2013 roku zmniej­szy­ła się licz­ba kre­dy­tów za­cią­ga­nych na zakup sa­mo­cho­du. W po­rów­na­niu do ana­lo­gicz­ne­go okre­su ubie­głe­go roku, zmia­na wy­no­si 7,4%.
Łącz­nie, od stycz­nia do końca marca 2013 roku, udzie­lo­no w na­szym kraju 16 tys. po­ży­czek na zakup auta. Po zsu­mo­wa­niu, ich war­tość wy­no­si 655,4 mln zł. Ozna­cza to, iż śred­nia wy­so­kość jed­ne­go kre­dy­tu to ok. 41 tys. zł. W ubie­głym roku, w ciągu trzech pierw­szych mie­się­cy licz­ba kre­dy­tów wy­no­si­ła 17 ty­się­cy, a ich war­tość prze­kro­czy­ła 679 mln zł.

Przy­czyn ta­kiej sy­tu­acji na­le­ży do­szu­ki­wać się w gor­szej sy­tu­acji go­spo­dar­czej. Część klien­tów zwle­ka z de­cy­zją o za­ku­pie no­we­go auta, zaś same banki sto­su­ją bar­dziej ry­go­ry­stycz­ne kry­te­ria przy udzie­la­niu po­ży­czek.

Motofakty.pl, Autor: (pp) źródło: Polska Agencja Prasowa


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997