Seminarium na temat nieprawidłowości w likwidacji szkód z komunikacyjnego ubezpieczenia OC

W dniu 10-04-2019 r Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRP) wspólnie z Ogólnopolską Komisją Rzemiosł Motoryzacyjnych (OKRM), Automobilklubem Polski (AP) i Polską Izbą Motoryzacji (PIM) zorganizowały w siedzibie MIRP seminarium dotyczące nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych.

            Seminarium prowadził Tadeusz Dąbrowski V-ce Prezes MIRP.

            W spotkaniu uczestniczył poseł Józef Lassota.

            Za niezwykle ważny problem zebrani uznali postępowanie towarzystw ubezpieczeniowych, które nie przestrzegają zasad podanych w wytycznych KNF. Prowadzi to do występowania znacznych rozbieżności pomiędzy kalkulacjami wykonywanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe i warsztaty naprawcze. Poważne różnice, które występują też w odszkodowaniach wypłacanych w metodzie kosztorysowej rozliczenia szkody. Odszkodowania wyliczane tą metodą są zaniżane, często 2,5 krotnie.

            Innym problemem jest masowe przyjmowanie w kalkulacjach towarzystw ubezpieczeniowych cen części alternatywnych, jak również przyjmowanie nie mających nic wspólnego z rzeczywistością, stawek za roboczogodzinę (często to 46 zł/godz. netto).

            Zwracano uwagę na niedozwolone praktyki pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, którzy „weryfikując” dokumenty szkody, skreślają niektóre pozycje w wystawionych fakturach, które były akceptowane we wcześniej wykonanych  kalkulacjach.

            Z upoważnienia Prezesa AP Romualda Chałasa informację o procedowaniu „ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego” (druk sejmowy nr 3136) przedstawił Janusz Szcześniak.

            Projekt ustawy, która wykluczała możliwość funkcjonowania tzw. bezgotówkowych rozliczeń szkody (upoważnienie poszkodowanego dla warsztatu) oraz m. in. Kancelarii Odszkodowawczych została ostro skrytykowana przez wszystkich posłów uczestniczących w posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i przesłana do zajęcia stanowiska przez organa rządowe.

            Uczestniczy seminarium byli zgodni co do tego, że wprowadzenie takich przepisów będzie negatywnie skutkowało na branżę napraw pojazdów a przede wszystkim utrudni życie poszkodowanym, taka ustawa to forsowanie przepisów wygodnych dla ubezpieczycieli.

            Głos zabrał również Dyr. Departamentu szkód firmy Votum S.A., której  działania zmuszają towarzystwa ubezpieczeniowe do wypłat odszkodowań zgodnie z wytycznymi KNF. Votum S.A. uzyskuje dopłaty do odszkodowań wyliczonych wcześniej przez towarzystwa ubezpieczeniowe w części dotyczącej:

            –  kosztów naprawy pojazdu

            – wyliczonej szkody całkowitej

            – ubytku wartości handlowej pojazdu po naprawie

            Janusz Szcześniak omówił działalność Ogólnopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej w zakresie rekomendacji do technologicznej naprawy pojazdu opracowanej przez producenta.

            Zebrani pytali również jaki jest cel powołania przedstawicielstwa PIU w Brukseli i kto ponosi koszty.

            Zabierając głos poseł Józef Lassota zadeklarował szczegółowe zapoznanie się z przedstawionymi problemami pod kątem zasadności i treści przygotowywanych interpelacji.

            Pan Tadeusz Dąbrowski na zakończenie zaproponował aby kolejne spotkanie z udziałem Pana Posła odbyło się jeszcze przed wakacjami, ponieważ liczba przypadków nieprawidłowo likwidowanych szkód komunikacyjnych rośnie i nie można pozostawić samych poszkodowanych w sporach z towarzystwami ubezpieczeń.

Janusz Lubowicz, Ekspert PIM