Rząd zaakceptował reformę CEPiK-u

Rada Ministrów przyjęła 10 lutego 2015 r. założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dokument przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma na celu przebudowę i modernizację Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Zasadniczo chodzi o to, by w systemie funkcjonującym już od blisko 15 lat, było mniej błędów, a zarazem zawierał on więcej danych. Autorzy projektu podkreślają, że obecnie wiele informacji cennych w procesie analizy rynku motoryzacyjnego czy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce nie jest wykorzystywanych w ”dostatecznym stopniu”. Powodem jest ograniczony dostęp do ewidencji i wspomniana niska jakość danych.Ministerialni legislatorzy zakładają, że reforma CEPiK-u, umożliwi uruchomienie, nowych, przydatnych obywatelom i przedsiębiorcom e-usług, m.in. dostępu online dla kierowców do własnych danych i informacji. Usługa ta ma przyczynić się do zlikwidowania uciążliwości związanych z dostępem do danych i informacji o sobie. Możliwe będzie bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec kierowcy kar i ograniczeń wynikających z wykroczeń i przestępstw stanowiących naruszenie przepisów ruchu drogowego. Dzięki temu spadnie ryzyko, że nieuprawniony kierowca będzie poruszać się po drodze oraz pojawi się możliwość opłacenia mandatów online.

Nowy system umożliwić ma też weryfikowanie uprawnień kierowcy. Usługa pn. „Udostępnij dane pracodawcy” – ma pozwolić na uniknięcie sytuacji, w których przedsiębiorcy udostępniają służbowe samochody pracownikom nieposiadającym ważnych uprawnień itp. CEPIK 2.0 to także możliwość sprawdzanie szkoły jazdy. Usługa pn. „”Sprawdź szkołę jazdy”- ma umożliwić ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów w oparciu o udostępnione im dane statystyczne. Usługa „Mój pojazd” pozwolić ma właścicielom pojazdów w Polsce na dostęp online do danych i informacji o swoim pojeździe.

W założeniach przewidziano także m.in. rozszerzenie zakresu danych wprowadzanych do CEP. W systemie mają być gromadzone informacje dotyczące np.: badań technicznych pojazdów. Zakłada się archiwizowanie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych: zakończonych wynikiem pozytywnym i negatywnym, ukończonych i nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Gromadzone będą ponadto informacje dotyczące tzw. zdarzeń ubezpieczeniowych – o szkodach, klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego, zgłaszanych w ramach ubezpieczenia obowiązkowego (OC) i nieobowiązkowego (Autocasco).

Przewidziano także rozwiązania, które mają poprawić jakość danych i informacji gromadzonych w CEP i CEK. W planach jest wprowadzenie nowych mechanizmów, zmniejszających ryzyko powstawania błędów w tych rejestrach. Na organy przekazujące dane i informacje do CEPiK-u zostanie nałożony obowiązek ich każdorazowego weryfikowania przed przekazaniem do ewidencji oraz obowiązek wyjaśniania niezgodności zaobserwowanych przez administratora systemu.

Wszystkie podmioty przekazujące dane do CEPiKU, w tym nowe, np. stacje kontroli pojazdów i zakłady ubezpieczeń, będą miały zapewniony bezpłatny dostęp do danych i informacji zgromadzonych w ewidencjach. Zakłady ubezpieczeń – za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – będą przekazywały dane i informacje do CEPiK-u.

Zakłada się, że projektowana ustawa nowelizująca ustawę – Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z powyższymi założeniami, wejdzie w życie 4 stycznia 2016 r.

PJ

IBRM Samar