Renault liderem jakości obsługi klienta w ASO

TNS Ga­ra­ge Qu­ali­ty Check 2012 to nie­za­leż­ny Audyt Ja­ko­ści Ob­słu­gi Au­to­ry­zo­wa­nych Ser­wi­sów ASO prze­pro­wa­dzo­ny przez ze­spół badań rynku mo­to­ry­za­cyj­ne­go w TNS Pol­ska. Audyt obej­mu­je trzy­na­ście marek sa­mo­cho­do­wych po­sia­da­ją­cych łącz­nie ponad dwie trze­cie udzia­łów w rynku sprze­da­ży no­wych sa­mo­cho­dów. Jest to pierw­sze re­ali­zo­wa­ne na tak dużą skalę i tak szcze­gó­ło­we opra­co­wa­nie do­stęp­ne na rynku pol­skim.
Wy­ni­kiem pro­jek­tu jest in­deks speł­nia­nia stan­dar­dów ja­ko­ści ob­słu­gi klien­ta w ser­wi­sach ba­da­nych marek sa­mo­cho­do­wych. Każda z ba­da­nych marek miała moż­li­wość uzy­ska­nia w ba­da­niu 1000 punk­tów w ra­mach dwóch form kon­tak­tu z ser­wi­sa­mi – umó­wie­nia te­le­fo­nicz­ne­go i wi­zy­ty w ser­wi­sie. W te­go­rocz­nej edy­cji pro­jek­tu li­de­rem ja­ko­ści ob­słu­gi klien­ta w ser­wi­sie zo­sta­ła marka Re­nault uzy­sku­jąc 826 punk­tów.

Fot: TNS
Au­dy­to­wi pod­da­no nie tylko ja­kość ob­słu­gi w samym ser­wi­sie, ale rów­nież ja­kość ob­słu­gi pod­czas te­le­fo­nicz­ne­go umó­wie­nia na wi­zy­tę w ser­wi­sie oraz po­rów­na­nie moż­li­wo­ści umó­wie­nia się na wi­zy­tę drogą elek­tro­nicz­ną. Tak ze­bra­ny ma­te­riał zo­stał wzbo­ga­co­ny opi­nią klien­tów ba­da­nych marek z prze­pro­wa­dzo­nych dys­ku­sji gru­po­wych.

Marki po­dzie­lo­ne zo­sta­ły na trzy grupy pod wzglę­dem speł­nie­nia stan­dar­dów ja­ko­ści ob­słu­gi klien­tów:

  • Grupa zie­lo­na (wynik po­wy­żej 700 punk­tów) to wy­so­ki stan­dard ob­słu­gi klien­ta. Marki w tej gru­pie oprócz Re­nault to Ci­tro­en, Peu­ge­ot, Ford i To­yo­ta.
  • Grupa żółta (od 600 do 700 punk­tów) – ser­wi­sy tych marek ofe­ru­ją śred­ni w ra­mach ba­da­nej grupy marek stan­dard ob­słu­gi. Marki w tej gru­pie to: VW, Hy­un­dai, Skoda i Nis­san.
  • Grupa czer­wo­na (po­ni­żej 600 punk­tów) to marki, w któ­rych ser­wi­sach oce­nia­ne pro­ce­du­ry i stan­dar­dy sto­so­wa­ne są w naj­niż­szym stop­niu wśród ba­da­nych marek. W tej gru­pie zna­la­zły się marki takie jak: Fiat, Opel, Kia i Che­vro­let.

„Warte pod­kre­śle­nia jest, że wszyst­kie ba­da­ne marki uzy­ska­ły wynik po­wy­żej 500 punk­tów. Ozna­cza to, że pod­sta­wo­we stan­dar­dy są za­cho­wa­ne we wszyst­kich ser­wi­sach, a róż­ni­ce wy­ni­ka­ją­ce z punk­ta­cji zwią­za­ne są głów­nie z pro­ce­du­ra­mi ma­ją­cy­mi istot­ny wpływ na po­ziom sa­tys­fak­cji i lo­jal­no­ści klien­tów, co po­twier­dzi­li sami klien­ci ba­da­nych marek w dys­ku­sjach gru­po­wych, które sta­no­wi­ły jeden z ele­men­tów pro­jek­tu” – po­wie­dział Mi­chał Rosz­kow­ski, Ac­co­unt Di­rec­tor w TNS Pol­ska.

Próba umó­wie­nia na wi­zy­tę ser­wi­so­wą drogą elek­tro­nicz­ną zo­sta­ła w ba­da­niu po­trak­to­wa­na jako od­ręb­ny ele­ment oceny nie wcho­dzą­cy w skład głów­ne­go in­dek­su, ze wzglę­du na mniej­sze w chwi­li obec­nej zna­cze­nie tej formy kon­tak­tu z ser­wi­sem
w pro­ce­sie ob­słu­gi klien­ta. Jed­nak­że wi­docz­ny jest znacz­ny wzrost za­in­te­re­so­wa­nia tą formą kon­tak­tu, za­rów­no po stro­nie klien­tów, jak i nie­któ­rych marek, więc jest to ele­ment warty mo­ni­to­ro­wa­nia. Te marki, które sta­ra­ją się wy­zna­czać stan­dar­dy dla rynku, szyb­ko re­ago­wać na po­trze­by klien­tów wpro­wa­dzi­ły spe­cjal­ne for­mu­la­rze on­li­ne, dzię­ki któ­rym można umó­wić się na wi­zy­tę ser­wi­so­wą. Bli­sko po­ło­wa ba­da­nych ser­wi­sów ofe­ro­wa­ła taką moż­li­wość.

Stan­dar­do­wy email do ser­wi­su to druga naj­częst­sza moż­li­wość ko­mu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej z ser­wi­sem, cho­ciaż zda­rza­ły się przy­pad­ki, że z nie­któ­ry­mi ser­wi­sa­mi wy­lo­so­wa­ny­mi do ba­da­nia nie było moż­li­wo­ści skon­tak­to­wa­nia się po­przez In­ter­net w ogóle. Warto  za­zna­czyć, że próba umó­wie­nia się na wi­zy­tę w ser­wi­sie drogą elek­tro­nicz­ną nie za­wsze była sku­tecz­na. Bli­sko jedna trze­cia ser­wi­sów, do któ­rych ro­ze­sła­ne zo­sta­ły za­py­ta­nia elek­tro­nicz­ne, nie od­po­wie­dzia­ła na nie w żaden spo­sób.

Motofakty.pl, Autor: (ip)