Posiedzenie Prezydium TK poświęcone projektowi ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawił Prezydium Komisji projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Szczegóły zaprojektowanych rozwiązań systemowych zaprezentował wiceminister Jacek Męcina. Proponowana regulacja ma na celu wprowadzenie rozwiązań wspierających zatrudnienie u przedsiębiorcy bezpośrednią pomocą finansową ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami oraz utrzymanie zatrudnienia i zapobieganie zwolnieniom zagrożonych pracowników w sytuacji trudności pracodawcy związanych z pogorszeniem się warunków prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przejściowym i rokujących poprawę w okresie 12–stu miesięcy. Projektowana ustawa przewiduje świadczenia na:
• częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego,
• częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy,
• opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Pomoc, o której mowa w ustawie, w okresie od dnia wejścia w życie ustawy będzie pomocą publiczną udzielaną na zasadach pomocy de minimis. Wypłacanie świadczeń następowałoby nie dłużej niż przez okres 6-ściu miesięcy w okresie 12-stu miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń lub – w przypadkach określonych projektowaną ustawą – przez okres 12-stu miesięcy w okresie 18-stu miesięcy od podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Świadczenia wypłacane będą do wysokości 100 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (aktualnie jest to kwota 794,20 zł) i udzielane będą przez marszałka województwa na podstawie zawartej przez niego umowy z przedsiębiorcą na wniosek przedsiębiorcy, i finansowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Projekt ustawy określa następujące warunki (wymogi) uzyskania przez przedsiębiorcę określonego w projektowanej ustawie wsparcia:
• osiągnięcie średniego spadku obrotów gospodarczych (w szczególności spadku zamówień, sprzedaży) nie mniej jednak niż o 20%, liczonego ilościowo lub wartościowo w ciągu 6-ściu kolejnych miesięcy z 12-stu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
• brak zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych i składkach na Fundusz Pracy,
• brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
• przedłożenie uproszczonego planu naprawczego obejmującego jeden rok, uprawdopodobniającego poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy w przypadku przedsiębiorców zamierzających korzystać z rozwiązań ustawy dłużej niż 6 miesięcy.

Po zawarciu umowy przez marszałka województwa z przedsiębiorcą, środki na świadczenia przekazywane  będą na rachunek przedsiębiorcy, który zobowiązany zostanie do niezwłocznej wypłaty ich pracownikom oraz odprowadzenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przedsiębiorca, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń nie będzie mógł wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:
• w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń określonych w projekcie
oraz
• w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3-ech miesięcy.

Na co należy zwrócić uwagę, projektodawca nowych regulacji stworzył możliwość sięgnięcia po zawarte w ustawie rozwiązania pomocowe w przypadku wystąpienia spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego o rozmiarach powodujących konieczność zastosowania szczególnych rozwiązań na rzecz ochrony miejsc pracy. W przypadku zaistnienia takiej niekorzystnej sytuacji Rada Ministrów będzie mogła, w drodze rozporządzenia, na podstawie wniosku przekazanego Prezesowi Rady Ministrów przez ministra właściwego ds. pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym ds. gospodarki :
• uruchomić pomoc przedsiębiorcom w danym roku
• określić kwotę łączną pomocy, finansowanej ze środków FGŚP
• określić okres stosowania pomocy

Po wyrażonych wstępnie przez uczestników posiedzenia uwagach do przedłożonego przez stronę rządową Projektu podjęto decyzję o skierowaniu go w trybie pilnym do prac na forum połączonych Zespołów problemowych TK: ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz ds. prawa pracy i układów zbiorowych.

więcej >>