Polscy kierowcy ufają niemieckim autom

We­dług naj­now­szych badań Eu­ro­pe­an Tru­sted Brands marki Opel i Mer­ce­des cie­szą się naj­więk­szym za­ufa­niem w Pol­sce. Jeśli cho­dzi o ka­te­go­rię sta­cji ben­zy­no­wych li­de­ra­mi są Orlen i Lotos.
Wy­daw­nic­two Re­ader’s Di­gest po­sta­no­wi­ło spraw­dzić, któ­rym mar­kom sa­mo­cho­dów Eu­ro­pej­czy­cy ufają naj­bar­dziej. An­kie­to­wa­ni wska­za­li także naj­bar­dziej za­ufa­ne sta­cje ben­zy­no­we.

W Pol­sce li­de­rem zo­stał Opel, który zdo­był „Złote Godło” i wy­prze­dził ubie­gło­rocz­ne­go zwy­cięz­cę Volks­wa­ge­na. Nie­mal 13% ba­da­nych wska­za­ło na Opla, jako na markę godną za­ufa­nia. Lau­re­atem głów­nej na­gro­dy, czyli „Krysz­ta­ło­we­go Godła” zo­sta­ła marka Mer­ce­des, którą ba­da­ni szcze­gól­nie wy­so­ko oce­ni­li za ja­kość, zro­zu­mie­nie po­trzeb klien­ta oraz spo­łecz­ną od­po­wie­dzial­ność. Niż­sze oceny marka otrzy­ma­ła za sto­su­nek ja­ko­ści do ceny.

W ran­kin­gu za­ufa­nia kon­su­men­tów do sprze­daw­ców sa­mo­cho­dów, je­dy­nie 16% pol­skich an­kie­to­wa­nych stwier­dzi­ło, iż ufa przed­sta­wi­cie­lom tego za­wo­du. Naj­lep­szym wy­ni­kiem sprze­daw­cy aut cie­szą się w Bel­gii i Fin­lan­dii (po 24%).

Nie­mal po­ło­wa re­spon­den­tów wska­za­ła sta­cje Orlen („Złote Godło”), jako godne za­ufa­nia, na­to­miast „Krysz­ta­ło­we Godło” zdo­był Lotos.

Wy­ni­ki ba­da­nia Eu­ro­pe­an Tru­sted Brands są w Pol­sce pod­sta­wą do przy­zna­nia na­gród Zło­te­go i Krysz­ta­ło­we­go Godła. Jed­no­ra­zo­wo można zdo­być oby­dwie sta­tu­et­ki. Ta pierw­sza na­gro­da przy­zna­wa­na jest w ka­te­go­rii ilo­ścio­wej, tj. za naj­więk­szą ilość re­spon­den­tów wska­zu­ją­ca daną markę za naj­bar­dziej godną za­ufa­nia. Krysz­ta­ło­we Godło przy­zna­wa­ne jest w ka­te­go­rii ja­ko­ścio­wej, w któ­rej marki oce­nia­ne są przez ba­da­nych w pię­ciu ka­te­go­riach.

Motofakty.pl, Autor: (mj/ip)