Peugeot 208 GTi już w Polsce

Długo wy­cze­ki­wa­ny Peu­ge­ot 208 GTi jest już do­stęp­ny w sprze­da­ży na na­szym rynku. Cena mo­de­lu 208 GTi w Pol­sce to 82 800 zł.
Tur­bo­do­ła­do­wa­ny ben­zy­no­wy sil­nik 1,6 THP o mocy 200 KM z mak­sy­mal­nym mo­men­tem ob­ro­to­wym 275 Nm, w po­łą­cze­niu z ma­nu­al­ną skrzy­nią bie­gów o 6 prze­ło­że­niach, za­pew­nia osią­gi godne praw­dzi­we­go GTi: przy­spie­sze­nie od 0 do 100 km/h w cza­sie 6,8 s oraz pręd­kość mak­sy­mal­ną 230 km/h. Sa­mo­chód waży 1 160 ki­lo­gra­mów, dzię­ki czemu emi­tu­je za­le­d­wie 139 gra­mów CO2 na ki­lo­metr. Dy­na­micz­nie ze­stro­jo­ne za­wie­sze­nie, spe­cjal­nie ska­li­bro­wa­ne amor­ty­za­to­ry, wzmoc­nio­na przed­nia i tylna belka, a do­dat­ko­wo zwrot­ność i zwin­ność 208 GTi po­zwa­la­ją na bar­dzo pre­cy­zyj­ne po­ko­ny­wa­nie za­krę­tów, nawet przy bar­dzo dy­na­micz­nej jeź­dzie. Rów­nież i koła zo­sta­ły do­bra­ne spe­cjal­nie do tego mo­de­lu – stan­dar­do­wo jest on ofe­ro­wa­ny na 17-ca­lo­wych, sza­ro-srebr­nych dwu­ko­lo­ro­wych alu­mi­nio­wych fel­gach Car­bon Storm z opo­na­mi 205/45 R17.

Pod­sta­wo­we wy­po­sa­że­nie 208 GTi na rynek pol­ski, poza bo­ga­tym pa­kie­tem ory­gi­nal­nych spor­to­wych do­dat­ków sty­li­stycz­nych, obej­mu­je mię­dzy in­ny­mi au­to­ma­tycz­ną, dwu­stre­fo­wą kli­ma­ty­za­cję, 6 po­du­szek po­wietrz­nych, sys­tem ESP z moż­li­wo­ścią peł­nej dez­ak­ty­wa­cji, re­gu­la­tor i ogra­nicz­nik pręd­ko­ści oraz Mul­ti­me­dial­ny Ekran Do­ty­ko­wy.

Motofakty.pl